کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


امریکا و ظهور جهانی چین

دوره 7، شماره 3، مهر 1394

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم


روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

دوره 3، شماره 2، تیر 1390

سید محمدعلی موسوی؛ الهام کدخدایی؛ فاطمه شفیعی سروستانی