کلیدواژه‌ها = قدرت‌های بزرگ
همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


قدرت‌های بزرگ و وحدت کره

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

رضا سیمبر؛ عیسی مرادی افراپلی؛ وحید قربانی


ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

مسعود موسوی شفایی