کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 785-820

تاج الدین صالحیان؛ مهدی پادروند؛ سمیرا اکبری


راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 233-267

محمدرضا مجیدی؛ سید محمود حسینی


رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی شاپوری


اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، دی 1394

زهرا الوندی؛ محمودرضا گلشن‌پژوه