کلیدواژه‌ها = افغانستان
مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


حقابه هلمند و پیشینه آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 31-61

محسن خلیلی؛ صدیقه هاشمی


چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 133-158

مهدی بزرگزاده؛ حجت الله نوری ساری