کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد


نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001

دوره 2، شماره 4، دی 1389

حسین پوراحمدی؛ زینب صدوقی