کلیدواژه‌ها = امنیت انرژی
استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 627-658

وحید قربانی


جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 163-194

محمدرضا آدابی؛ داود کیانی


نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001

دوره 2، شماره 4، دی 1389

حسین پوراحمدی؛ زینب صدوقی


ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

مسعود موسوی شفایی