موضوعات = سیاست خارجی
فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 176-217

10.22034/fr.2023.348935.1266

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مهدیه دوست حسینی


الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 106-132

10.22034/fr.2022.165682

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 175-207

وحید ذوالفقاری