مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم ‏سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار روابط‏ بین ‏الملل، دانشکده اقتصاد و علوم‏ سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

علی‏رغم پیشرفت‏ های گسترده در حوزۀ نظریه ‏پردازی و تبیین علل وقوع جنگ در طول نیمه دوم قرن بیستم، فهم ما از ریشه ‏های بروز مناقشات و کشمکش ‏های بین ‏المللی همچنان در یک سطح مقدماتی باقی‏ مانده است. در این میان نظریۀ «سیکل قدرت» در تلاش برای ارائۀ یک تبیین علّی شفاف و روشمند، در مقایسه با سایر رویکردهای مرتبط امیدواری ‏هایی را در این زمینه پدید آورده است. این نظریه تصمیم ‏گیری در مورد جنگ را در متن صعود و افول قدرت نسبی دولت ‏ها قرار داده و تأثیر تغییرات غیرخطی بلندمدت یا نقاط بحرانی در قدرت نسبی یک دولت را بر گرایش آن به‌ سوی جنگ ‏های گسترده مورد سنجش قرار می ‏دهد. بدین منظور پرسشی که مطرح می ‏شود این است که «آیا بین وقوع این نقاط بحرانی در سیکل قدرت و وقوع جنگ میان قدرت ‏های بزرگ ارتباط معناداری وجود دارد؟» به‌عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره ‏های بحرانی به دلیل شوک ناگهانی ناشی از دگرگونی در موازنۀ قدرت و نقش و حاکمیت فضای عدم اطمینان، سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم‏ گیرندگان، نسبت به سایر مواقع بیشتر است. به منظور آزمون گزارۀ فوق، قابلیت ‏های نسبی قدرت‏ های بزرگ با استفاده از داده ‏های به‌روز شده «پروژه همبستگی ‏های جنگ»  (COW)در طول دوره زمانی 1816-2012 و در قالب ارائه مدل جدیدی از سنجش قدرت ملی ارزیابی و زمان‏بندی نقاط بحرانی در چرخۀ قدرت هر کشور با وقوع جنگ بین قدرت‏ های بزرگ مقایسه می ‏شود. یافته ‏ها از این فرض نظریه حمایت می‌کنند که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره ‏های بحرانی نسبت به دوره ‏های عادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Models of Measuring National Power Assessing the Risk of Great Power War in Critical Points

نویسندگان [English]

 • Abdolhamid Gholizadeh 1
 • Mohammad Bagher Heshmatzadeh 2
1 Ph.D. student in International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite great progress in theorizing on the causes of war during the second half of the 20th century, our understanding of international conflicts remains at an elementary level. However, Power Cycle Theory, compared to other related approaches, has raised hopes for a clear and methodical causal explanation. This theory puts decision-making about wars in the context of the rise and decline of the relative power of states and tests the effect of long-term nonlinear changes or critical points in the relative power of a state on its tendency toward large-scale wars experimentally. The question is whether there is a significant correlation between the occurrence of these critical points on the power cycle and the occurrence of war between the great powers? The research hypothesis is that the probability of a major war is higher in critical periods than it is otherwise, because of sudden shock caused by the changes in the balance of power and the role and dominance of uncertainty, as well as misunderstanding and miscalculation among the statesmen. In this study, the statement will be tested. The relative capabilities of the great powers have been assessed using the updated data from the “Correlates of War Project” (COW) during the interval 1816-2012. Moreover, the timing of critical points on each countries power cycle is compared with the occurrence of war between the major powers. The findings support the hypothesis that war is more likely to occur during critical periods than it is during normal periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Great Power War
 • Critical Points
 • Power Cycle
 • Great Power System
 • اخوان زنجانی، داریوش (1374). «بحران در سیستم‌ها: ثبات و بی‌ثباتی در سیستم‌های بین‌الملل». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ش34. صص159-172.
 • ارگانسکی، ای. اف (1348). سیاست جهان ترجمه: حسین فرهودی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • سیمبر، رضا و سجاد بهرامی مقدم (1393). «مخاطرات رشد در سیاست بین‌الملل». فصلنامه سیاست جهانی. د3. ش1. صص7-39.
 • زرقاتی، هادی (1389). «نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی». فصلنامه ژئوپلیتیک. س6. ش1. صص149-180.
 • قلی‏زاده، عبدالحمید و نوذر شفیعی (1391). «نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرآیند افول قدرت نسبی ایالات‌متحده و خیزش چین». فصلنامه روابط خارجی. س4. ش4. زمستان. صص137-168.
 • قلی‏زاده، عبدالحمید و محمدباقر حشمت زاده (1398). «دینامیک بنیادی صعود چین در سیکل قدرت و چالش ثبات سیستمیک». فصلنامه سیاست جهانی. د8. ش4. صص185-220.
 • مویر،ریچارد (1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه: دره مرحیدر. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • نای، جوزف (1394). آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟. ترجمه: ایوب فرخنده. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
 • Barreto, H., & Howland, F. M. (2006). Introductory econometrics. Cambridge, New York.
 • Baldwin, D. A. (2016). Power and international relations: A conceptual approach. Princeton University Press.
 • Baptista, J. P. F. D. O. (2012). Power transitions and conflict: Applying power transition theory and liberal-institutionalist theory to US-China relations (Master's thesis).
 • Belopolslq, H. (2000). An Assessrnent of the Utility of Power Cycle Theory in Understanding the Escaiation Of Tensions in the Russo-Arnerican Relationship, 199 1-2000 (Doctoral dissertation, Carleton University Ottawa).
 • Cashman, G. (2013). What causes war?: an introduction to theories of international conflict. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Castro, G. (2010). El ascenso de China y las teorías verticales de relaciones internacionales: Contrastando las lecciones de las teorías de la transición de poder y del ciclo de poder. Revista Uruguaya de Ciencia Política19(1), 185-206.
 • Chan, S. (2005). Is there a power transition between the US and China? The different faces of national power. Asian Survey45(5), 687-701.
 • Doran, C. F. (1983). Power cycle theory and the contemporary state system. Contending Approaches to World System Analysis, 165-182.
 • Doran, C. F. (1985). Power cycle theory and systems stability. Rhythms in Politics and Economics, 292-312.
 • Doran, C. F., & Parsons, W. (1980). War and the cycle of relative power. The American Political Science Review, 947-965.
 • Doran, C. F. (2000). Confronting the principles of the power cycle. Handbook of war studies II, 332-68.
 • Doran, Charles F.(2005) “Building Confidence, Inducing Cooperation” Retrieved 12 27, 2018.Available at:http://www.scj.go.jp/ja/int/ kaisai/ jizoku/dynamism-asia/program/pdf/13_charles-francis-doran.pdf
 • Doran, C. F. (2012). Power Cycle Theory and the Ascendance of China: Peaceful or Stormy?. SAIS Review of International Affairs32(1), 73-87.
 • Doran, C. F., & Doran, C. F. (1991). Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century's End (Vol. 16). Cambridge University Press.
 • Doran, C. (2012). Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft: Interpreting China’s Rise. The Bologna Center Journal of International Affairs15(1), 10-21.
 • Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena(2006). Methodology: The art of studying society, the individual and the market. Second edition: Nordstedts Juridik AB. Vällingby.
 • German, F. C. (1960). A tentative evaluation of world power. Journal of conflict resolution4(1), 138-144.
 • Gowa, J., & Mansfield, E. D. (2015). Power politics and international trade. In THE POLITICAL ECONOMY OF INTERNATIONAL TRADE (pp. 37-49).
 • Hazewinkel, M., & Vinogradov, I. M. (Eds.). (1988). Encyclopaedia of Mathematics (Vol. 4). Springer Science & Business Media.
 • Hebron, L., & James, P. (1997). Great powers, cycles of relative capability and crises in world politics. International Interactions23(2), 145-173.
 • Hebron, L., James, P., & Rudy, M. (2007). Testing dynamic theories of conflict: Power cycles, power transitions, foreign policy crises and militarized interstate disputes. International Interactions33(1), 1-29.
 • Heston, A., Summers, R., & Aten, B. (2011). Penn world table version 7.0. Center for international comparisons of production, income and prices at the University of Pennsylvania, 9.
 • Heim, J. L. (2009). Tapping the Power of Structural Change: Power Cycle Theory as an Instrument in the Toolbox of National Security Decision-making. SAIS Review of International Affairs29(2), 113-127.
 • Heim, J. L., & Miller, B. (2020). Measuring Power, Power Cycles, and the Risk of Great-power War in the 21st Century. RAND. Available at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2989.html
 • Holsti, K.J. (1988). International Politics: A framework for analysis, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. New Jersey.
 • Hülser, S. (2013). Power Cycle Theory Reconsidered: Is China going to destabilize the Global Order?.
 • Hurtig, M. (2011). Krig eller Fred: Kritiska punkter på maktcykeln och risken för krig mellan stormakter. Available at: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2199059
 • Inoguchi, T. (2003). Conclusion: Generating equilibrium, generating power cycles. International Political Science Review24(1), 167-172.
 • James, P., & Lusztig, M. (2003). The US Power Cycle, Expected Utility, and the Probable Future of the FTAA. International Political Science Review24(1), 83-96.
 • Kadera, K. (2001). The power-conflict story: A dynamic model of interstate rivalry. University of Michigan Press.
 • Katouzian, H., & Shahidi, H. (Eds.). (2007). Iran in the 21st Century: Politics, Economics & Conflict (Vol. 4). Routledge.
 • Kissane, D. (2008). Forecasting the Storm: Power cycle theory and conflict in the major power system. Europolis, Journal Of Political Science And Theory2(01 (3)), 11-44. Available at: http://works.bepress.com/ dylankissane/23
 • Kissane, D. (2005). Curves, Conflict and Critical Points: Rethinking Power Cycle Theory for the 21st Century. Teoría de las RRII Working Paper, (9). Available at: https://ssrn.com/abstract=1621502 or http:// dx.doi. org/10.2139/ssrn.1621502.
 • Kissane, D. (2005). 2015 and the Rise of China: power Cycle Analysis and the Implications for Australia. Security Challenges1(1), 105-121.
 • Kohout, F. (2003). Cyclical, hegemonic, and pluralistic theories of international relations: some comparative reflections on war causation. International Political Science Review24(1), 51-66.
 • Knorr, K. (1956). The War Potential of Nations, Princeton, NJ, Princeton U.
 • McHugh, M. L. (2013). The chi-square test of independence. Biochemia medica23(2), 143-149.
 • Levy, J. S. (1982). Historical Trends in Great Power War, 1495-1975. International Studies Quarterly26(2), 278-300.
 • Levy, J. S. (1983). War in the modern great powers. System1495(1975), 82-107.
 • Little, Richard(2004). “A Theoretical Reassessment of the Balance of Power”. Retrieved 05 23, 2018, from all academic: www.allacademic.com
 • Parasiliti, A. T. (2003). The causes and timing of Iraq's wars: A power cycle assessment. International Political Science Review24(1), 151-165.
 • Pepe, M. S., & Krolik, K. (2017). Using Power Cycle Theory and Role Realignment Theory to Recognize the International Roles of China and the United States. International Journal of Business and Social Science8(4).
 • Russett, B. M. (1968). Components of an operational theory of international alliance formation. Journal of Conflict Resolution12(3), 285-301.
 • Salvatore, Dominick, Reagle, Derrick.(2001). Statistics and econometrics. Second edition; McGraw-Hill Companies. USA.
 • Sarkees, M. R., & Wayman, F. (2010). Resort to war: 1816-2007. Cq Press.
 • Singer, J. D., Bremer, S., & Stuckey, J. (1972). Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820-1965. Peace, war, and numbers19(48), 427.
 • Tessman, B. F., & Chan, S. (2004). Power cycles, risk propensity, and great-power deterrence. Journal of Conflict Resolution48(2), 131-153.
 • Thies, C. (2010). Role theory and foreign policy. In Oxford Research Encyclopedia of International Studies.. from: http://www.isanet.org/ compendium_ sections/2007/06/foreign_policy_.html.
 • Zhu, Z. (2006). US-China relations in the 21st century: Power transition and peace. Routledge