مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم ‏سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار روابط‏ بین ‏الملل، دانشکده اقتصاد و علوم‏ سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

علی‏رغم پیشرفت‏ های گسترده در حوزۀ نظریه ‏پردازی و تبیین علل وقوع جنگ در طول نیمه دوم قرن بیستم، فهم ما از ریشه ‏های بروز مناقشات و کشمکش ‏های بین ‏المللی همچنان در یک سطح مقدماتی باقی‏ مانده است. در این میان نظریۀ «سیکل قدرت» در تلاش برای ارائۀ یک تبیین علّی شفاف و روشمند، در مقایسه با سایر رویکردهای مرتبط امیدواری ‏هایی را در این زمینه پدید آورده است. این نظریه تصمیم ‏گیری در مورد جنگ را در متن صعود و افول قدرت نسبی دولت ‏ها قرار داده و تأثیر تغییرات غیرخطی بلندمدت یا نقاط بحرانی در قدرت نسبی یک دولت را بر گرایش آن به‌ سوی جنگ ‏های گسترده مورد سنجش قرار می ‏دهد. بدین منظور پرسشی که مطرح می ‏شود این است که «آیا بین وقوع این نقاط بحرانی در سیکل قدرت و وقوع جنگ میان قدرت ‏های بزرگ ارتباط معناداری وجود دارد؟» به‌عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره ‏های بحرانی به دلیل شوک ناگهانی ناشی از دگرگونی در موازنۀ قدرت و نقش و حاکمیت فضای عدم اطمینان، سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم‏ گیرندگان، نسبت به سایر مواقع بیشتر است. به منظور آزمون گزارۀ فوق، قابلیت ‏های نسبی قدرت‏ های بزرگ با استفاده از داده ‏های به‌روز شده «پروژه همبستگی ‏های جنگ»  (COW)در طول دوره زمانی 1816-2012 و در قالب ارائه مدل جدیدی از سنجش قدرت ملی ارزیابی و زمان‏بندی نقاط بحرانی در چرخۀ قدرت هر کشور با وقوع جنگ بین قدرت‏ های بزرگ مقایسه می ‏شود. یافته ‏ها از این فرض نظریه حمایت می‌کنند که احتمال وقوع جنگ گسترده در طول دوره ‏های بحرانی نسبت به دوره ‏های عادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


 • اخوان زنجانی، داریوش (1374). «بحران در سیستم‌ها: ثبات و بی‌ثباتی در سیستم‌های بین‌الملل». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ش34. صص159-172.
 • ارگانسکی، ای. اف (1348). سیاست جهان ترجمه: حسین فرهودی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 • سیمبر، رضا و سجاد بهرامی مقدم (1393). «مخاطرات رشد در سیاست بین‌الملل». فصلنامه سیاست جهانی. د3. ش1. صص7-39.
 • زرقاتی، هادی (1389). «نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی». فصلنامه ژئوپلیتیک. س6. ش1. صص149-180.
 • قلی‏زاده، عبدالحمید و نوذر شفیعی (1391). «نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرآیند افول قدرت نسبی ایالات‌متحده و خیزش چین». فصلنامه روابط خارجی. س4. ش4. زمستان. صص137-168.
 • قلی‏زاده، عبدالحمید و محمدباقر حشمت زاده (1398). «دینامیک بنیادی صعود چین در سیکل قدرت و چالش ثبات سیستمیک». فصلنامه سیاست جهانی. د8. ش4. صص185-220.
 • مویر،ریچارد (1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه: دره مرحیدر. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • نای، جوزف (1394). آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟. ترجمه: ایوب فرخنده. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
 • Barreto, H., & Howland, F. M. (2006). Introductory econometrics. Cambridge, New York.
 • Baldwin, D. A. (2016). Power and international relations: A conceptual approach. Princeton University Press.
 • Baptista, J. P. F. D. O. (2012). Power transitions and conflict: Applying power transition theory and liberal-institutionalist theory to US-China relations (Master's thesis).
 • Belopolslq, H. (2000). An Assessrnent of the Utility of Power Cycle Theory in Understanding the Escaiation Of Tensions in the Russo-Arnerican Relationship, 199 1-2000 (Doctoral dissertation, Carleton University Ottawa).
 • Cashman, G. (2013). What causes war?: an introduction to theories of international conflict. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Castro, G. (2010). El ascenso de China y las teorías verticales de relaciones internacionales: Contrastando las lecciones de las teorías de la transición de poder y del ciclo de poder. Revista Uruguaya de Ciencia Política19(1), 185-206.
 • Chan, S. (2005). Is there a power transition between the US and China? The different faces of national power. Asian Survey45(5), 687-701.
 • Doran, C. F. (1983). Power cycle theory and the contemporary state system. Contending Approaches to World System Analysis, 165-182.
 • Doran, C. F. (1985). Power cycle theory and systems stability. Rhythms in Politics and Economics, 292-312.
 • Doran, C. F., & Parsons, W. (1980). War and the cycle of relative power. The American Political Science Review, 947-965.
 • Doran, C. F. (2000). Confronting the principles of the power cycle. Handbook of war studies II, 332-68.
 • Doran, Charles F.(2005) “Building Confidence, Inducing Cooperation” Retrieved 12 27, 2018.Available at:http://www.scj.go.jp/ja/int/ kaisai/ jizoku/dynamism-asia/program/pdf/13_charles-francis-doran.pdf
 • Doran, C. F. (2012). Power Cycle Theory and the Ascendance of China: Peaceful or Stormy?. SAIS Review of International Affairs32(1), 73-87.
 • Doran, C. F., & Doran, C. F. (1991). Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century's End (Vol. 16). Cambridge University Press.
 • Doran, C. (2012). Power Cycle Theory, the Shifting Tides of History, and Statecraft: Interpreting China’s Rise. The Bologna Center Journal of International Affairs15(1), 10-21.
 • Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena(2006). Methodology: The art of studying society, the individual and the market. Second edition: Nordstedts Juridik AB. Vällingby.
 • German, F. C. (1960). A tentative evaluation of world power. Journal of conflict resolution4(1), 138-144.
 • Gowa, J., & Mansfield, E. D. (2015). Power politics and international trade. In THE POLITICAL ECONOMY OF INTERNATIONAL TRADE (pp. 37-49).
 • Hazewinkel, M., & Vinogradov, I. M. (Eds.). (1988). Encyclopaedia of Mathematics (Vol. 4). Springer Science & Business Media.
 • Hebron, L., & James, P. (1997). Great powers, cycles of relative capability and crises in world politics. International Interactions23(2), 145-173.
 • Hebron, L., James, P., & Rudy, M. (2007). Testing dynamic theories of conflict: Power cycles, power transitions, foreign policy crises and militarized interstate disputes. International Interactions33(1), 1-29.
 • Heston, A., Summers, R., & Aten, B. (2011). Penn world table version 7.0. Center for international comparisons of production, income and prices at the University of Pennsylvania, 9.
 • Heim, J. L. (2009). Tapping the Power of Structural Change: Power Cycle Theory as an Instrument in the Toolbox of National Security Decision-making. SAIS Review of International Affairs29(2), 113-127.
 • Heim, J. L., & Miller, B. (2020). Measuring Power, Power Cycles, and the Risk of Great-power War in the 21st Century. RAND. Available at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2989.html
 • Holsti, K.J. (1988). International Politics: A framework for analysis, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. New Jersey.
 • Hülser, S. (2013). Power Cycle Theory Reconsidered: Is China going to destabilize the Global Order?.
 • Hurtig, M. (2011). Krig eller Fred: Kritiska punkter på maktcykeln och risken för krig mellan stormakter. Available at: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2199059
 • Inoguchi, T. (2003). Conclusion: Generating equilibrium, generating power cycles. International Political Science Review24(1), 167-172.
 • James, P., & Lusztig, M. (2003). The US Power Cycle, Expected Utility, and the Probable Future of the FTAA. International Political Science Review24(1), 83-96.
 • Kadera, K. (2001). The power-conflict story: A dynamic model of interstate rivalry. University of Michigan Press.
 • Katouzian, H., & Shahidi, H. (Eds.). (2007). Iran in the 21st Century: Politics, Economics & Conflict (Vol. 4). Routledge.
 • Kissane, D. (2008). Forecasting the Storm: Power cycle theory and conflict in the major power system. Europolis, Journal Of Political Science And Theory2(01 (3)), 11-44. Available at: http://works.bepress.com/ dylankissane/23
 • Kissane, D. (2005). Curves, Conflict and Critical Points: Rethinking Power Cycle Theory for the 21st Century. Teoría de las RRII Working Paper, (9). Available at: https://ssrn.com/abstract=1621502 or http:// dx.doi. org/10.2139/ssrn.1621502.
 • Kissane, D. (2005). 2015 and the Rise of China: power Cycle Analysis and the Implications for Australia. Security Challenges1(1), 105-121.
 • Kohout, F. (2003). Cyclical, hegemonic, and pluralistic theories of international relations: some comparative reflections on war causation. International Political Science Review24(1), 51-66.
 • Knorr, K. (1956). The War Potential of Nations, Princeton, NJ, Princeton U.
 • McHugh, M. L. (2013). The chi-square test of independence. Biochemia medica23(2), 143-149.
 • Levy, J. S. (1982). Historical Trends in Great Power War, 1495-1975. International Studies Quarterly26(2), 278-300.
 • Levy, J. S. (1983). War in the modern great powers. System1495(1975), 82-107.
 • Little, Richard(2004). “A Theoretical Reassessment of the Balance of Power”. Retrieved 05 23, 2018, from all academic: www.allacademic.com
 • Parasiliti, A. T. (2003). The causes and timing of Iraq's wars: A power cycle assessment. International Political Science Review24(1), 151-165.
 • Pepe, M. S., & Krolik, K. (2017). Using Power Cycle Theory and Role Realignment Theory to Recognize the International Roles of China and the United States. International Journal of Business and Social Science8(4).
 • Russett, B. M. (1968). Components of an operational theory of international alliance formation. Journal of Conflict Resolution12(3), 285-301.
 • Salvatore, Dominick, Reagle, Derrick.(2001). Statistics and econometrics. Second edition; McGraw-Hill Companies. USA.
 • Sarkees, M. R., & Wayman, F. (2010). Resort to war: 1816-2007. Cq Press.
 • Singer, J. D., Bremer, S., & Stuckey, J. (1972). Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820-1965. Peace, war, and numbers19(48), 427.
 • Tessman, B. F., & Chan, S. (2004). Power cycles, risk propensity, and great-power deterrence. Journal of Conflict Resolution48(2), 131-153.
 • Thies, C. (2010). Role theory and foreign policy. In Oxford Research Encyclopedia of International Studies.. from: http://www.isanet.org/ compendium_ sections/2007/06/foreign_policy_.html.
 • Zhu, Z. (2006). US-China relations in the 21st century: Power transition and peace. Routledge