نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 دانش آموخته ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان. رشت، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر با توجه به شکل‌گیری گروه‌های تروریستی از اتباع کشورهای مختلف و باتوجه به اینکه این گروه ها دیگر در سطح داخل به این فعالیت نمی پردازند و این امر به یک فعالیت بین‌المللی تبدیل شده است نگرانی بیشتر کشورهای بزرگ را به دنبال داشته است؛چراکه این نیروهای تروریستی به داخل ژئوپلتیک مناطق مهمی از جمله آسیای میانه رسوخ پیدا کرده‏ و این مسئله قدرت‌های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای وابسته به آسیای مرکزی را به دلیل تهدیدات نیروهای مذکور برای منافع این کشورها نگران کرده است. چین از جمله کشورهایی است که در این منطقه دارای منافع زیادی در حوزه انرژی و سایر ابعاد می‌باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام و اطلاعات لازم را از کتب و مقالات کسب کرده است. و به دنبال پاسخ به این سؤال می‏باشد که «پکن برای کنترل و مدیریت نارکو تروریست برای دستگاه دیپلماسی خود چه راهبردی اتخاذ کرده است ؟» دراین راستا با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» این فرضیه مطرح است که، پکن تلاش می‏کند با ایجاد ائتلاف و همکاری با کشورهای مهم این منطقه از جمله روسیه و ایران در قالب سازمان همکاری منطقه‏ای نظیر شانگهای و اکو، توسعه سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی در این منطقه به منظور توسعه اقتصادی جمهوری‏های آسیای میانه، در جهت مدیریت و کنترل تهدیدهای ناشی از فعالیت این گروه‏ها اقدامات لازم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narco-terrorism and threats to China's foreign policy strategy in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Abdol Ali Ghavam 1
  • Mahdi Padervand 2
1 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Graduate of International Relations, University of Guilan. Rasht,. Iran
چکیده [English]

In recent decades, due to the formation of terrorist groups of citizens of different countries and the fact that these groups are no longer engaged in this activity at home and this has become an international activity has caused more concern in large countries. This is because these terrorist forces have infiltrated the geopolitics of important regions, including Central Asia, and this has worried the regional and supra-regional powers of Central Asia because of the threats of these forces to the interests of these countries. China is one of the countries in the region that has great interests in the field of energy and other dimensions. Therefore, the present research has been done by descriptive-analytical method and has obtained the necessary information from books and articles. And it seeks to answer the question, what strategy has Beijing adopted for its diplomatic apparatus to control and manage terrorist narco? In this regard, using the theory of threat balance, it is hypothesized that Beijing seeks to develop investment by forming alliances and cooperation with important countries in the region, including Russia and Iran in the form of regional cooperation organizations such as Shanghai and ECO. In order to develop the economy of the Central Asian republics, the economic institutions in this region should take the necessary measures to manage and control the threats posed by the activities of these groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug Traffickers
  • Central China
  • Foreign Policy Strategy
  • Religious Extremism
  • Narcotics
آدمی،علی و حمیدرضا عزیزی (1392). «سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی». فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز. ش 81.
ایکنبری، جان (1383). تنها ابر قدرت. ترجمه علی فضلی‏پور. تهران: انتشارات موسسه بین‏المللی ابرار معاصر تهران.
اخوان کاظمی، مسعود (1395). «تحلیل زمینه‏های سیاسی و اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور». مطالعات اوراسیای مرکزی، د 11. ش 1. صص 1-21.
بوالوردی، مجید(1397). «پیامد بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی». فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز. ش 61. صص187-205.
ترابی، قاسم(1384). «موازنه تهدید: موازنه قوا یا اتحاد با طرف تهدید کننده». ماهنامۀ اطلاعات راهبردی س هفتم. ش 74.
شاهسوند، پریچهر و فرهاد رجبی (1390). «ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺣﻮزه اﮐو». ﻓﺼﻠﻨﺎمۀ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. ش ﻫﻔﺪﻫﻢ. صص59-95.
حاجی یوسفی، امیرمحمد (1384). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای 1991-2001. تهران: وزارت امورخارجه.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1391). « نوواقع‏گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران».  فصلنامۀسیاستخارجی. س بیست و ششم. ش 1.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتز گراف (1388). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طی. انتشارات قومس. چ پنجم.
سازمند، بهاره و دیگران (1389). « نظریه موازنه قدرت التز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر». فصلنامۀ روابط خارجی. س دوم. ش4.
عباسی، مجید و رضا قیاسی (1392). « راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی موازنه تهدید». فصلنامۀ سیاست خارجی. س بیست‏وهفتم. ش 1.
کیوان حسینی، سید اصغر و شیرین عمرانی منش (1396). «مقابله با تروریسم و تحول‏پذیری سیاست خارجی منطقه‏ای چین در آسیای مرکزی 2002-2016». فصلنامه اوراسیای مرکزی. د 11. ش 2. صص453-467.
لیتل ریچارد (1389). تحول در نظریه‏های موازنه قوا. ترجمه غلامعلی چگنی‏زاده. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‏المللی ابرار معاصر.
محمد خانی، علیرضا (1388). «تبیین رویکرد نو واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل». فصلنامۀ مطالعات سیاسی، د 1. ش 3.
هدایتی شهیدانی، مهدی و سجاد کلارده مرادی (1395). « تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه». فصلنامۀ تحقیقات سیاسی بین‏المللی. ش 31. صص89-114.
یزدان فام، محمود (1386).«دگرگونی در نظریه‌ها و مفهوم امنیت بین‌المللی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. ش 38.
Anton(2018). “China and the 21st Century New Maritime Silk Road”. Availablein: http://beltandroadcenter.org/2017/10/23/china-and-the-21st-century-new-maritime-silk-road. Accesson: 23, October, 2017.
Briefing Daily Noon(2019). “Third Committee Delegates Call for Robust Cooperation to Disrupt Global Drug Syndicates, Fight $1.5 Trillion Cybercrime Market as New Threats Emerge”. Availablein: https://www.un.org/press/en/2019/gashc4260.doc.htm. Accesson: 3, october ,2019.
Beehner Lionel)2018). “Afghanistan’s Role in Iran’s Drug Problem”, Available in: https:// www. cfr. org/ backgrounder/ afghanistans- role- irans- drugproblem. Accesson:13, September
Bjo ¨rnehed Emma (2004). “Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror”. ISSN 1744-0572 (print)/ISSN 1744-0580 (online) q 2004 Taylor & Francis DOI: 10.1080/17440570500273440 .Vol. 6, No. 3&4, August–November 2004, pp. 305–324.
Celina B. Realuyo(2019).“The New Opium War: A National Emergency”, Availablein: https://cco.ndu.edu/News/Article/1767465/the-new-opium-war-a-national-emergency. Accesson: 23, October,2019.
Clarke Michael(2017). “The Impact of Ethnic Minorities on  China’s Foreign Policy: The Case of  Xinjiang and the Uyghu”, SAgE Publications Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC/ Melbourne DOI: 10.1177/0009445516677361. CHINA REPORT 53 : 1 (2017): 1–25.
Clarke Michael(2019). “Counterterrorism yearbook 2019: China”, Available in: https://www.aspistrategist.org.au/counterterrorism-yearbook-2019-china. Access on: 27, Mar, 2019.
Desheng cao(2019). “China will strengthen anti-terror efforts with Kyrgyzstan”. Availablein: https://www.chinadaily.com.cn/a/201905/23/WS5ce5dacda3104842260bd398.html.Accesson: 21,May, 2019.
Dubnov Arkady (2018).” Reflecting on a Quarter Century of Russia’s Relations with Central Asia”, Availablein: https://carnegieendowment.org/ 2018/04/19/ reflecting-on-quarter-century-of-russia-s-relations-with-central-asia-pub-76117. Accessed on: April 19, 2018.
IndeoFabio(2018).“RussiaChinamilitarycooperationinCentralAsia:ATemporaryConvergenceofStrategicInterests”,Availablein:https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russiachinamilitarycooperationcentralasiatemporaryconvergencestrategicinterests21832.Accesson: 21, December, 2018.
Kaura Vinay(2018). “Uzbekistan ups its involvement in Afghanistan”, Available in: https://www.mei.edu/publications/uzbekistan-ups-its-in volvement-afghanistan. Accessed on: 31,January, 2018.
Kalinovsky Artemy(2018).”Central Asia’s Precarious Path to Development, Will Today’s ProjectsRepeatSovietEraMistakes?”Availablein: https:// www.foreignaffairs.com/articles/central-asia/2018-08-02/central-asias-precarious-path-development. Accessedon:2, August, 2018.
Lanteigne Marc(2018). “Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization: Diverging SecurityInterestsandthe‘CrimeaEffect”,Availa in: https:// link. springer. com/ chapter/ 10.1007/978-3-319-69790-1_7. Accesson: 31 December 2017.
Lockhart Anna Bruce)2016). “Why is China building a New Silk Road?”, Availablein: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/why-china-is-building-a-new-silk-road. Accesson: 26, Jun, 2016.
Lemon Edward James(2018). “ China, Russia and Security in Central Asia”. Availablein: http://risingpowersproject.com/china-russia-security-central-asia. Accesson: 26.2.2018.
Miracola Sergio(2018). “Terrorism and Counterterrorism in China: the case of Xinjiang”. Availablein: https:// www. ispionline. it/ en/ pubblicazione/ terrorism- and-counterterrorism-china-case-xinjiang-21732. Accesson: 11, December ,2018.
Lemon Edward(2018). “Through an examination of the available evidence and drawing on fieldwork in the region since 2014, Edward Lemon discusses the threat posed by terrorism in the region and beyond it, in Russia, Turkey, Europe, and the US”, Availablein: http://voicesoncentralasia. org/ assessing- the-terrorist-threat-in-and-from-central-asia. Accessed on: 27, September, 2018.
Marcin Kaczmarski(2019).” Russia-China Relations in Central Asia: Why Is There a Surprising Absence of Rivalry?”, Availablein: http:// www. theasanforum.org/russia-china-relations-in-central-asia-why-is-there-a-surprising-absence-of-rivalry. Accesson: 22, May,2019.
Mirovalev Mansur(2018). “Do Central Asian leaders use ISIL threats for political gain?”, Availablein :https:// www. aljazeera. com/ indepth/ features/ central- asian- leaders- isilthreatspolitical- gain- 180820221522285. html. Accessed on: 21, Aug, 2018.
Mohammadov, A. H & Ashrafi, Morteza (2017), "Investigating the Challenges of Religious Extrmism in Central Asia and Its Impact on the National Security of the Surrounding nations”,Available at: QUID 2017, pp. 2789-2796, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343X, Medellín-Colombia. Accessed on: 29 November 2017.
Oliker, Olga (2016), “Unpacking Russia's New National Security Strategy”, Center for International and Strategic Studies, Available at: https:// www.csisorg/analysis/unpacking-russias/new/national/security/ strategy, Accessed on: 3 February 2016.
Omelicheva Mariya Y(2018).” Mapping the Terrorism/Trafficking Nexus in Central Asia”. Prepared for the Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society November 2016 Princeton University. This is work in progress and all results are preliminary. This research is supported by the Office of Naval Research under the Minerva award N0001415-1-2788.
Omelicheva & et al Mariya Y. (2018). “Drug trafficking can support terrorist activity, but not in ways most believe”, Available in: https:// phys.org/news/2018-02-drug-trafficking-terrorist-ways.html. Accessed on: 20, February, 2018.
Peyrouse Sebastien(2017). “Diagnosing Central Asia’s Drug Problem, The Real Drivers Are PovertyandCorruption,NotInfrastructure”.Availablein: https:// reconnectingasia. csis. org/ analysis/ entries/diagnosing-central-asias- drug-problem. Accesson: 7,March, 2017.
Peyrouse Sebastien(2018). “ Central Asia’s paradoxical role in Chinese foreign policy”, Available in: https://www.eastasiaforum.org/2018/08/17/ central- asias-paradoxical-role-in-chinese-foreign-policy. Access on:17, August, 2018.
Rashid Alimov(2017). “The Role of the Shanghai Cooperation Organization in Counteracting Threats to Peace and Security”, Available in: https:// unchronicle. un. org/ article/ role- shanghai- cooperation- organization- counteracting- threats-peace-and-security. Access on:17, August,2017.
SmithFinleyJoanne(2019).“Securitization, insecurity and conflict in contemporary Xinjiang: has PRC counter terrorism evolved intostate terror?”. Available at:https://www. tandfonline. com/ doi/full/10.1080/ 02634937. 2019.1586348.Accessedon: 11,Mar,2019.
Wastnidge Edward(2017).” Central Asia in the Iranian geopolitical imagination”, Available in: https:// www. veruscript. com/ CJES/ publications/ central-asia-in-theiraniangeopoliticalimagination. Accesson: 20 February 2017.
Waltz, Kenneth H. (1979). "Theory of International Politics", New York: Random House.
Emanuel Pastreich)2019.( "China’s Belt and Road ofScience", Availablein: https://fpif.org/chinas-belt-and-road-of-science.
Walt M. Stephan(1986) “Alliance: Balancing and Bandwagoning”, in Stephan M. Walt,(Eds). The Origins of Alliances, Cornell University Press
W McCoy Alfred (2018). “How the heroin trade explains the US-UK failure in Afghanistan”, Available at: https://www.theguardian.com/news/ 2018/ jan/ 09/how-the-heroin-trade-explains-the-us-uk-failure-in-afghanistan. Accessed on: 9, Jan ,2018.
Woody Christopher(2017). “Heroin is driving a sinister trend in Afghanistan”, Available at: https:// www. Business insider. com/ taliban- control of heroindrugproductiontraffickinginafghanistan-2017-10. Accessed on: 30, Oct, 2017.
UmarovTemur(2019).” What’s Behind Protests Against China in Kazakhstan?”. Available at :https:// carnegie. ru/ commentary/ 80229. Accessed on: 30.10.2019.
دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42
این شماره فصلنامه روابط خارجی با تأخیر و در سال 1399 منتشر می‌شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.
شهریور 1398
صفحه 161-190