اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصل‌نامه روابط خارجی، بسترسازی پژوهشی به منظور ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل با مسائل اجرایی و سیاست‌گذاری است. در این راستا مقالات علمی و پژوهشی که در حوزه‌های روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، امنیت بین‌الملل، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات راهبردی و مطالعات میان‌رشته‌ای ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته و شامل حیطه های موضوعی ذیل باشند، برای بررسی و چاپ پذیرفته می‌شوند؛


حوزه‌های فعالیت فصلنامه روابط خارجی

 

روابط بین‌الملل

نقد و ارزیابی نظریه‌های روابط بین‌الملل

ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین‌الملل

چشم‌انداز نظم و صلح بین‌الملل

 


سیاست خارجی

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ

سیاست خارجی ایران در تئوری و عمل

سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران

 


امنیت بین‌الملل

تهدیدات نوین منطقه‌ای و بین‌المللی

تهدیدات سایبری، زیست محیطی و بیولوژیکی

ابعاد جدید امنیتی و راهبردهای دفاعی و نظامی

 


اقتصاد سیاسی بین‌الملل

اقتصاد سیاسی تحریم‌های بین‌المللی

تجارت منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی

سیاست خارجی توسعه‌گرا 

 


حقوق بین‌الملل

اصول حقوقی ناظر بر روابط بین‌الملل

کنوانسیون‌ها، معاهدات و توافقات بین‌المللی

حقوق بین‌الملل در دوران گذار نظام بین‌الملل 

 


مطالعات منطقه‌ای

جهانی شدن و منطقه گرایی

محیط امنیتی و جغرافیای سیاسی خاورمیانه

منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران

 


مطالعات راهبردی

آینده‌پژوهی و راهبردنگاری

جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

مسائل استراتژیک محیط پیرامونی ایران

 


مطالعات میان‌رشته‌ای

هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا

تغییرات اقلیمی و امنیت بین‌الملل

مطالعات زنان و روابط بین‌الملل