فصلنامه روابط خارجی به استناد نامه شماره 124/2403مورخ 87/5/30 هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و بر اساس مجوز شماره 89/3/11/26940 مورخ 89/7/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه «علمی و پژوهشی» است.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1399، صفحه 370-549 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط