فصلنامه روابط خارجی به استناد نامه شماره 124/2403 مورخ 87/5/30 هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و بر اساس مجوز شماره 89/3/11/26940 مورخ 89/7/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه «علمی و پژوهشی» است.

 

فصلنامه روابط خارجی جهت تسهیل ارسال مقالات توسط نویسندگان، در مراحل اولیه ارزیابی، تمامی استانداردهای رایج ارجاع دهی از قبیل هاروارد، شیکاگو، APA، MLA و ... را مورد پذیرش قرار می دهد. بدیهی است که نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار گرفته، موظفند تا در مرحله اصلاح، استاندارد ارجاع دهی فصلنامه را به شکل کامل رعایت نمایند.

 

فایل های ضروری:  

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، اسفند 1401، صفحه 1-273 

ابر واژگان