شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری فصلنامه روابط خارجی

محسن رضایی میرقائد

علی‌اکبر ولایتی

محمدجواد ظریف

علی شمخانی

سعید جلیلی

کمال خرازی

احمد وحیدی

حسین امیرعبداللهیان

دبیر شورای سیاستگذاری: محمد نظری