راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران جنوب، واحد بین الملل کیش

2 دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده است که «راهبرد آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 چگونه بر مناسبات دو کشور هند و چین اثر گذاشته است». نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده‌اند که ایالات متحده آمریکا از رهگذر بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین درصدد تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمده است؛ زیرا باور داشته که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می‌رود. ‌بر این اساس و با این اندیشه که هند به‌عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد، درصدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است. نگارندگان این مقاله ضمن تبیین نظریه ثبات هژمونیک و تشریح سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به تجزیه‌وتحلیل تأثیر آن بر سیاست‌ها و مناسبات هند و چین پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The US Strategy in the Indo-Pacific Region and its Impact on India-China Relations

نویسندگان [English]

  • Saeed Jamshidi 1
  • Mohammad Reza Dehshiri 2
1 PhD Student of International Relations at Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor in the School of International Relations
چکیده [English]

Using the hegemonic stability theory, this article seeks to answer this question that how the US strategy after September 11th, 2001 has affected the relations between India and China. By an analytical-descriptive method, the authors have studied the hypothesis that the United States has been looking for maintaining its hegemony in the region by increasing India’s power in the Indo- Pacific region and trying to subdue China; since the US believes that China is a near threat and India a far-fetched one. So, with the intention that India, as a future middle power, has no capacity to challenge the US interests in the region, the US is seeking to control China by strengthening India. While explaining the theory of hegemonic stability and outlining the US policy in the Indo- Pacific region, the authors analyze its impact on the policies and relationships between India and China.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indo- Pacific
  • hegemonic stability
  • USA
  • international regimes
ﺟﻼﻟﻲ، رﺿﺎ (1388). چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک. مجله دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ص‌ص. 77-53.
راثی تهرانی حبیب (1388). نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی. کتاب ماه علوم اجتماعی. (16). صص 108-99.
ساعی، احمد و پیلتن، فرزاد (1390). نظریه ثبات هژمونیک، اقتصاد جهانی و تجارت چندجانبه. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. (۱۶) صص 106-91.
قنبرلو، عبداله (1385): ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی- امنیتی آمریکا. فصلنامه مطالعات راهبردی. ۹ (۴). صص 899-857.
گیلپین، رابرت (1387). اقتصاد سیاسی جهانی، درک نظم اقتصاد بین‌الملل. مترجمان: مهدی میرمحمدی و دیگران. ویراست دوم. تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
مهدیزاده، سید محمد (1379). مطالعات فرهنگی: رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو. فصلنامه رسانه. ۱۱ (۱). صص 25-22.
Ali S. Mahmud (2017), US-Chinese Strategic Triangles Examining Indo-Pacific Insecurity, Kuala Lumpur, Malaysia.
Center for Policy Research (2012), Nonalignment 2.0: A Foreign and Strategic Policy For India in the Twenty First Century, Delhi.
Feigenbaum, Evan A, (2010),India’s Rise, America’s Interest, The Fate of the U.S. – Indian Partnership, Foreign Affairs.
Gilpin Robert (1981), War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
Gilpin Robert, (1987) The Political Economy of International Relations Princeton: Princeton University Press.
Guihong Zhang (2005), U.S. India Strategic Partnership: Implications for China, -International Studies 1, 2, 3, New Delhi, Thousand Oaks.
Lawrence S. Prabhakar (a) (2014), the emergent Vistas of the Indo-Pacific, in Rajiv K. Bhatia and Vijay Sakhuja (ads), Indo-Pacific Region: Political and Strategic Prospects, New Delhi: Vij Books, pp. 80-98.
Lawrence S. Prabhakar (b) (2014), ‘India’s evolving Security relations and Partnerships in the Indo-Pacific’, in David Michel and Ricky Passrrelli (eds.), Sea Change, Stimson Centre, Washington D.C., December, pp. 45-60
USAID (2017), Facilitating Regional Connectivity in South Asia. Indo-Pacific Economic Corridor Final Report.

Websites:

Alyssa Ayres (2019), The U.S. Indo-Pacific Strategy Needs More Indian Ocean, Council on Foreign Relation, January 22, available at: https://www.cfr.org/expert-brief/us-indo-pacific-strategy-needs-more-indian-ocean
Bronson Percival (2013), China, India and the United States: Tempered rivalries in Asia, December, available at: https://www.files.ethz.ch/ isn/175751/ Policy%20 Brief%20- %202013- 12- 31%20- %20China, %20India %20and%20the%20United%20States.pdf
Barry Ellen2016, U.S. Proposes Reviving Naval Coalition to Balance China’s Expansion, New York Times, March 2, available at: https://www. nytimes.com/2016/03/03/world/asia/us-proposes-india- naval- coalition-balance-china-expansion.html?_r=0
China reforms: One-child policy to be relaxed 2013, UK: BBC, 15 November 2013, With an Expenditure of $52.5 Billion, India Is Now 5th Largest Defense Spender in the World 2018, India Times, February 15, 2018, available at: https:// www. indiatimes. com/ news/ india/ with- an-expenditure- of-52-5-billion-india-is-now-5th-la rgest-defence-spender-in-the-world-339742.html.
Defining Our Relationship with India for the Next Century: An Address by U.S. Secretary of State Rex Tillerson (2017), Center for Strategic & International Studies, October 18, 2017, available at: https://www. csis.org/ analysis/defining-our-relationship-india-next- century- address-us- secretary-state-rex-tillerson
Long Xingchun (2016), S. China Sea patrols bring no benefit to India , 25 Feb., available at: www.globaltimes.cn/content/970471.shtml
Malik Mohan (2016), Balancing Act: The China-India-U.S. Triangle, World Affairs, Spring available at: http://www. worldaffairsjournal. org/ article/ balancing-act-china-india-us-triangle
Luft Gal (2016), It Takes a Road; China’s One Belt One Road Initiative: An American Response to the New Silk Road, Institute for the Analysis of Global Security, NOVEMBER, available at: www.iags.org
Madan Tanvi 2014, The U.S.-India Relationship and China, Brookings, Tuesday, September 23, available at: https:// www.brookings. edu/ research/the-u-s-india-relationship-and-china/
Press Information Bureau of Ministry of Defense (2016), India and the United States Sign the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), August 30, available at: http:// pib. nic. in/ newsite/ mbErel.aspx?relid=149322.