اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد» را تحت‌تاثیر قرارداده است؟ در پاسخ به سئوال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مولفه اقتصاد سیاسی جهانی در تعامل با عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم سیاست خارجی کشورها را شکل می‌دهند. نویسنده با ارائه الگوی جدیدی موسوم به «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»، کیفیت تاثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی هند را مطالعه نموده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که «هند با فهم به موقع و درست پویش اقتصاد سیاسی جهانی و آگاه شدن از تغییر پارادایم جنگ سرد به «جهانی شدن»، ضمن تغییر ایدئولوژی دولت از «آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی» و پذیرش دموکراسی و لیبرالیسم، درمسیر ادغام در اقتصاد سیاسی جهانی قرار گرفته و با تغییر سیاست خارجیِ«عدم تعهد محور»، به اتئلاف و مشارکت راهبردی با قدرت برتر و غرب گرایش یافته است».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economy of Foreign Policy of India in the Age of Globalization

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 1
  • Mahmoud Khani Jooyabad 2
1 Associate Professor of the Shahid Beheshti University
2 Ph.D graduate from Shahid Beheshti University (SBU)
چکیده [English]

This article clarifies how the Global Political Economy has shaped the foreign policy of India in the age of globalization. The hypothesis is that six drivers of Global Political Economy and three dynamisms coupled with mutual interactions amongst Politics, Economics, Culture and Security shapes foreign policy of states. The author embarks on a new effort to develop an analytical model that describes the notion of Political Economy of Foreign Policy and its dynamics in India. To conclude, the author developes a model to verify trajectory of continuity and change in India's foreign policy, indicating shifts form Non-alignment, to Multi-alignment, and, further to the Modi's policy of "Alliance with the United States and the West". He is of the view that prospects of India's re-orientation to Multi-alignement would be subject to further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Globalization
  • Political Economy of Foreign Policy
فارسی)
بوزان، بری. 1378. مردم، دولت‌ها و هراس، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
پوراحمدی، حسین و خانی جوی آباد، محمود. 1396. «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، شماره 3 صفحات 37-9.
خانی جوی آباد، محمود. 1397. اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین، هند و جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه شهید بهشتی.
حاجی یوسفی، امیرمحمد. 1377. «استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2، ص 92.
 
انگلیسی)
Ansari, Khalid, Hindu Nationalism in Theory and Practice, Duke University, 2016.
Balaam, David N. Dillman, Bradford. 2016. "Introduction to International Political Economy" Abingdon, Oxon New York, NY Routledge, [electronic resource], (607 p.) available at: http://trove. nla. gov. au/ version/222101324, accessed on: 29 October 2017.
BJP Election Manifesto, Published by Baharatia Janata Party, New Delhi, 2014.
Buzan, Bary, and Lene Hansen, 2009,''The Evolution of International Security Studies', Cambridge University Press.
Cox, Robert. M, Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History", Vol.1, New York, Colombia University Press, 1987.
Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky, (Ed), 2002, International Relations Research, Methods: Cases, Numbers, Models, Ebook. PDF.
Dunford, Michael. D, 2000, 'Globalization and Theories of Regulation', Routledge, New York.
Intelligent Economist, 2017, Four Factors of Production, available at: Https: / /www. intelligenteconomist.com /factors -of-production/
Jaffrelot, Christophe "Hindutva’s ‘Purification’ Drive", Carnegie Endowment for Peace, Op­Ed, 2016 (from Indian Express).
Joshi, Manoj, " India and the world: Foreign policy in the age of Modi" The Wire, Dec 23 2016.
Katzenstein, Peter J., 1996, the Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Combia University Press, and: http:// www. Ciaonet .org /book/ katzenstein/ index.html (2nd vol).
Lakatos, I., 1986, Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, Criticism and the Growth of Knowledge, edited by I. Lakatos and A. Musgrave, Cambridge: Cambridge University Press.
Lobo, Lancy, 2015, Middle Classes, the State, Globalization and Development, e-book, 82-94.
Ministry of External Affairs of the Government of India, MEA Annual Report, 2016-2017, MEA Publications, New Delhi.
Ministry of External Affairs of the Government of India, MEA Annual Report, 2015-2016, MEA Publication, New Delhi.
Misra, Amalendu, " India at 50: democracy, nationalism and foreign policy choices", Asian Affairs, 30:1, 45-58, DOI: 10.1080/714041373 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/714041373
Malone, David. M, Mohan. C, Raja, and Raghavan, Srinath the Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, Oxford University Press, 2016.
Nirupama Rao, ‘‘IDSA-IPSI Strategic Dialogue on India-Iran: An Enduring Relationship’’(speech, Institute for Defense, Studies and Analyses, July 5, 2010), http://www.idsa.In/
Palan, Ronen, 2000, Global Political Economy: Contemporary Theories, Routledge, New York, 286 pages (PDF, Electronic Version).
Pieterse, Jan Nederveen, 2015, Globalization & Culture, Rowman & Littlefield, 3rdEdition, London.
Rodham. Clinton, Hillary, 2014, Hard Choices, Simon & Schuster, New York.
The FDI Report 2016, FDI Inteligence, Global Insight from the Financial Times LTD, 2016. Available at: fdimarkets.com, 2017.
The World Fact Book, 2017, Central Inteligenc Agancy, the USA, available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos /UK. Html, on October 30, 2017.
UNDATA, 2017, a World of Information, available at: http://data.un.org/ Search.aspx?, 2017.
Veseth, Michael A. 2017, International Political Economy, available at: https://www .britannica .com / contributor /Michael-A-Veseth/5696, & for further studies please refer to: (Michel Veseth, 2013: 1-5)
Weber, Max, 2001, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, Taylor & Francis Group, With Anthony Giddens Introduction, London,271 pages, PDF.
Weber, Max, The Religion of India: The sociology of Hinduism and Buddhism, Formated by Sidney Solomon, New York.
World Employment Social Outlook, 2017, Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and decent work, International Labour Organization 2017.
World Economic Outlook, 2017, International Monetary Fund (IMF), April issue, Uneven Growth, Short- and Long-Term Factors, PDF.
WTO, 2017, World Trade Organization Data & Webpage at: (stat.wto.org) & (https://wto.org/statistics) & (tariffdata. wto.org).