تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

این مقاله به تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای "راهبرد کلان" حاکم بر سیاست خارجی بوش، اوباما و ترامپ در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2020 می‌پردازد. فرض مقاله این است که راهبرد کلان سه رئیس‌جمهور اخیر آمریکا در مقوله واقع‌گرایی قرار می‌گیرند. روش انجام پژوهش به صورت تحقیق کتابخانه‌ای است به این صورت که حجم گسترده‌ای از منابع دست اول انگلیسی و نیز برخی منابع فارسی در خصوص پرسش مقاله گردآوری و مطالعه شدند، به نظر می‌رسد که راهبرد سیاست خارجی بوش واقع‌گرایی همراه با رگه‌هایی از دیپلماسی اجبار، جنگ پیش‌دستانه و مبارزه با تروریسم است. از سوی دیگر، راهبرد سیاست خارجی اوباما، ظاهراً ادامه خط اصلی سیاست خارجی بوش یعنی واقع‌گرایی، اما در مورد اوباما همراه با رگه‌هایی از اینترناسیونالیسم، تعامل (درگیرسازی) و چندجانبه‌گرایی است و راهبرد سیاست خارجی ترامپ، ادامه خط اصلی سیاست خارجی اوباما یعنی واقع‌گرایی، همراه با رگه‌هایی از نوانزواگرایی و یک‌جانبه‌گرایی است. برای تبیین تفاوتهای راهبرد کلان این سه رئیس‌جمهور و ارائه یک مدل مفهومی، از دستاوردهای علوم شناختی، به‌ویژه نظریه «نوع نخست» النور راش و نظریه «شباهت‌های خانوادگی» ویتگنشتاین کمک گرفتیم. در این نوشتار مقوله واقع‌گرایی را به مثابه مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در نظر گرفتیم که راهبرد کلان سیاست خارجی بوش، اوباما، ترامپ یا هر رئیس‌جمهور واقع‌گرای دیگر لزوماً همه این ویژگی‌ها، و تنها این ویژگی‌ها، را دارا نیست؛ بلکه برآیند آن در این مقوله جای‌ می‌گیرد. نتیجه، ارائه مدلی میان رشته‌ای برای تعیین راهبرد هر یک از این سه رئیس‌جمهور در سیاست خارجی است که برای نخستین بار در این پژوهش عرضه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative analysis of Realistic basis in the Grand Strategy of U.S. Government (2000-2020).

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Yousefi Rad 1
  • Farhad Darvishi Sehtalani 2
چکیده [English]

The present paper tries to analyze, compare, and contrast the grand strategy governing the foreign policy of Bush, Obama and Trump in the time span between 2000 and 2020. Our main hypothesis is that the grand strategies of all the three US presidents fall within the category of realism. The research method is library research in that a large volume of first-hand English and also Persian sources were collected and read concerning the question of the article. With this in mind, we considered realism as the main framework for research. Bush's foreign policy grand strategy seems to be realistic, along with traces of coercive diplomacy, pre-emptive war, and war against terrorism. Then, Obama's foreign policy strategy is apparently the continuation of Bush's main foreign policy line, i.e., realism, but in the case of Obama, along with traces of internationalism, interaction and multilateralism. Finally, Trump's foreign policy grand strategy is the continuation of that of Obama, but in Trump's case, it is accompanied by traces of neo-isolationism and unilateralism. To explain the differences in the grand strategies of these three presidents and present a conceptual model, we borrowed some lessons from cognitive science achievements, especially Eleanor Rosch's theory of “prototype" and Wittgenstein's theory of family resemblance, giving rise to the new conceptualization of category and categorization. We have considered the category of realism as a set of features that the grand strategy of Bush, Obama, Trump, or any other realist president, does not necessarily have to have all these features, and only these features. Rather, its outcome falls into this category. The result is an interdisciplinary model for determining the strategy of each of these three presidents in foreign policy, which is presented for the first time in this study, namely the model of the grand strategy of based on the theory of family resemblance and prototype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grand Strategy
  • U.S. Foreign Policy
  • Realism
  • Family Resemblance
  • Prototype
  • George W. Bush
  • Barack Obama
  • Donald Trump
مشیر زاده، حمیرا (1392). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.
واعظی، محمود (1386). زمینه‌های سیاستخاورمیانه‌ایآمریکا وناکامیآن. تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک.
والتز، کنت ن. (1398). واقع‌گرایی و سیاست بین‌الملل. ترجمه: علیرضا رضایی و محسن ساغرچی. تهران: نشر مخاطب .
یوسفی راد، فاطمه (1387). «بررسی حروف اضافه زبان فارسی در چهارچوب معناشناسی شناختی با نگاهی ویژه به حروف اضافه مکانی». رساله دکتری زبان شناسی: دانشگاه تربیت مدرس.
Baldaro, Edoardo, Dian, Matteo (2018). "Trump, s Grand Strategy & the post American world order". Interdisciplinary Political Studies, Vol 4, No 1. Pp  17-45.
Barnett, Thomas (2009). "Great Powers: America and the World after Bush". Putnam Adult (February 5, 2009)
Blackwill, Robert D. (2019)"Trumps Foreign Policies are better than they seems. (Council on Foreign Relation Special Report Book 84). April 15, 2019.
 Brands, Hal (2018). "America grand strategy in the age of trump" Brookings Institution Press, January 16.
Dimitrova, Anna (2011). "Obama’s Foreign Policy: Between Pragmatic Realism and Smart Diplomacy?" (PDF). Retrieved 10 June 2020.
Dombrowski, Peter, Reich, Simon (2017). "Does Donald Trump have a Grand Strategy?" International Affairs 93: 5 (2017) 1013–1037
Dueck, Colin (2015). "The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today". Oxford University Press, 2015.
Laïdi, Zaki (2012) "Limited Achievements: Obama’s Foreign Policy". Palgrave Macmillan, US, 2012.
Lakoff, George.”Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind”. Chicago, University of Chicago Press, 1987.
 Lynch ,Timothy & Singh, Robert (2008). After Bush: The Case For Continuity in American Foreign Policy
McMaster, H.R. & Cohn, Gary D. (2017)"America First Doesn’t Mean America Alone" Wall Street Journal, May 30.
McCormick, James M., Mansbach, Richard W (2018) "Foreign Policy issues for America: The trump Years". Routledge.
Mearshymehr, John (1995). "Back to the Future in the Perils of Anarchy", Edited by Michael E .Brown, seen M Lynn-Jones and Stevene. Miller, Cambridge.The Mtt Press, 1995.
Prifti, Bledar (2017). “US Foreign policy in the Middle East: the case for continuity”. Palgrave, MacMillan.
Prifti, Bledar (2014). "Continuation in US Foreign Policy: An Offensive Realist Perspective" (2014). Graduate Theses and Dissertations.Available at:  https://scholarcommons.usf.edu/etd/5384.
Rosato, Sebastian & Schuessler, John (2011). "A realist foreign policy for the united states". Perspectives on Politics 9 (04): pp 803 - 819 · December
 Rosch, Eleanor. “Cognitive Representations of Semantic Categories”. Journal of Experimental Psychology, General, 104, 192-233, 1975.
Rose, Gideon (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, V. 51, 1998, P152.
Santini, Ruth Hanau (2018). "Between a rock and a Head place: Trumps half realist half mercantilist policy in the Middle East". Interdisciplinary Political Studies. Vol 4, No 1 (2018). Pp 7-16.
Shively, Jacob. "Hope, Change, and Pragmatism: Analyzing Obama’s Grand Strategy". Palgrave Macmillan, US, 2016.
Simpson, Kumuda (2016). "U.S. Nuclear Diplomacy with Iran: From the War on Terror to the Obama Administration". Rowman & Litthefield, London & New York.
Singh, Robert (2012). "Barack Obama's post-American foreign policy: The Limits of Engagement". Bloomsbury Academic. US.
Sinkonen, Ville (2018). "Contextualizing The Trump Doctrine: Realism, Transnationalism and the Civilizational Agenda". Finnish Institute of International Affairs. FIIA Briefing Paper/ 10, November.
Sinkonen, Ville (2019). "Sanctions & US foreign policy in the trump era: A Perfect Storm". Finnish Institute of International Affairs. FIIA Briefing Paper/ 269, September
Siracusa, Joseph M.; Warren, Aiden (2016) "Presidential Doctrines: U.S. National Security from George Washington to Barack Obama". Rowman & Litthefield, London & New York, 2016.
Sperling, James & Webber, Mark (2019). "Trumps foreign policy and NATO: exit and voice". Review of International Studies (2019), 45: 3, 511–526.
The National Security Strategy of the United States of America, the White House, 2002
The National Security Strategy of the United States of America, the White House, 2006
The National Security Strategy of the United States of America, the White House, 2010
The National Security Strategy of the United States of America, the White House, 2017.
دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43
این شماره فصلنامه روابط خارجی با تأخیر و در سال 1399 منتشر می‌شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.
آذر 1398
صفحه 161-195