مضامین و چالش ‏های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعۀ تجارت خارجی ایران

نویسندگان

1 * دانش‌آموخته دکتری مدیریت بازرگانی‌‌‌‌. ‌دانشگاه آزاد اسلامی همدان (نویسنده مسئول)

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی‌‌‌‌. ‌واحد کرمانشاه‌‌‌‌. ‌دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه‌‌‌‌.

چکیده

ساختار اقتصادی کشورها تحت تأثیر سیاست خارجی است‌‌‌‌. ‌دیپلماسی به‌عنوان نقش اول توسعۀ اقتصادی به‌شمار می‏رود؛ بنابراین بهبود روابط ایران در سطح منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است که در پژوهش‏های پیشین توجه چندانی به آن صورت نگرفته است‌‌‌‌. ‌این مطالعه با هدف «بررسی و شناسایی مضامین و چالش‌های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعۀ تجارت خارجی ایران» صورت گرفته است‌‌‌. ‌در این پژوهش‌‌‌‌، ‌‌با روش کیفی تحلیل تم و نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی انتخاب گردید‌‌‌. ‌گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان و فعالان در حوزۀ تجارت خارجی انجام شد و با روش تحلیل تم‌‌‌‌، ‌‌مضامین و چالش‏های اصلی دیپلماسی اقتصادی استخراج و دسته‌بندی شد‌‌‌‌. ‌در پژوهش حاضر پس از بررسی و استخراج نهایی ماتریس‌‌‌‌، ‌‌سه مضمون به‌عنوان چالش‏های پیش‌رو مشخص گردید که مضامین نهایی عبارتنداز: ضعف نظام ساختاری سیاست خارجی در بستر جذب و انتقال «ظرفیت‌ها» و«فرصت‌های اقتصادی»‌‌‌‌، ‌‌عدم تعادل کارکردهای نهادهای اقتصادی در پیشبرد توسعۀ تجارت خارجی در بازارهای بین‏المللی‌‌‌‌، ‌‌تخریب زنجیرۀ ارزش در استفاده از ظرفیت‌های داخلی و افزایش فعالیت‌های غیرمولد‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Themes and challenges of the strategic role of economic diplomacy in the development of Iran's foreign trade

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami 1
  • Farshid Namamian 2
1 Ph.D. student in Business Administration. The Islamic Azad University of Hamadan
2 Assistant Professor. Department of Business Management. Kermanshah Branch. Islamic Azad University. Kermanshah.
چکیده [English]

The economic structure of countries is also influenced by foreign policy. Diplomacy is considered as the first role of economic development. Therefore, improving Iran's relations in the region is more important, which has not received much attention in previous studies. The aim of this study was to investigate and identify the themes and challenges of the strategic role of economic diplomacy in the development of Iran's foreign trade. Through semi-structured interviews with experts, experts and activists in the field of foreign trade, the main themes and themes of economic diplomacy were extracted and categorized by analyzing themes. The theme was identified as the challenges ahead, the final themes are: the weakness of the structural system of foreign policy in the context of attracting and transferring "capacities" and "economic opportunities", imbalance of functions of economic institutions in promoting the development of foreign trade in international markets. Destroying the value chain in the use of internal capacities and increasing unproductive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic diplomacy
  • foreign trade
  • development
  • theme analysis
  • diplomacy
موسوی شفایی‌‌‌، ‌مسعود‌‌‌؛ ‌ایمانی‌‌‌، ‌همت‌‌‌ و ‌باقری‌‌‌، ‌مهدی (1395)‌‌‌‌. ‌«دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی»‌‌‌‌. مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل. س1. ش2. صص35-82.
Berridge, G. R. (2015). Economic and Commercial Diplomacy. In Diplomacy (pp. 210-224). Palgrave Macmillan, London.
Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. Sage.
Brighi, Elisabetta & Hill, Christopher (2008), "Implementation and Behavior", In: Steve Smith& Amelia Hadfield & Tim Dunne, Foreign Policy Theories, Actors, Cases, London: Oxford University Press.
Briguglio, L. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states.
Briguglio, L. P. (2016). Exposure to external shocks and economic resilience of countries: evidence from global indicators. Journal of Economic Studies, 43(6), 1057-1078.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualizing and measuring economic resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
Disdier, A.-C. and K. Head (2008), ‘The Puzzling Persistence of the Distance Effect on Bilateral Trade’,The Review of Economics and Statistics, 90, 1, 37–48.
Didier, L. (2018). Economic diplomacy: The “one–China policy” effect on trade. China Economic Review, 48, 223-243.
Gurvich, E. (2016). Institutional constraints and economic development. Russian Journal of Economics, 2(4), 349-374.
Hausmann, R. and D. Rodrik (2003), ‘Economic Development as Self Discovery’, Journal of Development Economics, 72, 2, 603–33.
Idrisov, G., Ponomarev, Y., & Sinelnikov-Murylev, S. (2016). Terms of trade and Russian economic development. Russian Journal of Economics, 2(3), 279-301.
Karam, F., & Zaki, C. (2018). Why don’t MENA countries trade more? The curse of deficient institutions. The Quarterly Review of Economics and Finance.
Marques, J. C. (2017). Business Diplomacy in Brazil: Early Lessons from an Emerging Economy. In International Business Diplomacy: How can Multinational Corporations Deal with Global Challenges? (pp. 219-239). Emerald Publishing Limited.
Márquez-Ramos, L., Martínez-Zarzoso, I., & Suárez-Burguet, C. (2011). Trade Policy versus Trade Facilitation: An Application Using'Good Old'OLS. Economics Discussion Paper, (2011-38).
Moons, S. J., & van Bergeijk, P. A. (2017). Does economic diplomacy work? A meta-analysis of its impact on trade and investment. The World Economy, 40(2), 336-368.
Moons, S., & van Bergeijk, P. (2013). A meta-analysis of economic diplomacy and its effect on international economic flows. ISS Working Paper Series/General Series, 566, 1-30.
Naray, O. (2008). Commercial Diplomacy: AConceptual Overview.World Conference of TPOs The Hague The Netherlands.
Nguyen, Q. T., & Almodóvar, P. (2018). Export intensity of foreign subsidiaries of multinational enterprises: The role of trade finance availability. International Business Review, 27(1), 231-245.
Özdemir, E., & Serin, Z. V. (2016). Trading State and Reflections of Foreign Policy: Evidence from Turkish Foreign Policy. Procedia Economics and Finance, 38, 468-475.
Papadimitriou, P., & Pistikou, V. (2014). Economic Diplomacy and Security in Sovereign States. Procedia Economics and Finance, 9, 42-65.
Ploae, C. (2010). (n.d.). Recent trends of Commercial Diplomacy in the Balkans Area.
Ruël, H. J., & Wolters, T. (2016). Business diplomacy. The SAGE handbook of diplomacy.
Silverman, D. (Ed.). (2009). Qualitative research. Sage.
Tlhabanello, T. (2014). An Assessment of Economic and Commercial Diplomacy in Micro-States: A Case Study of Namibia.
van Bergeijk, P. A. G., H. de Groot and M. Yakop (2011a), ‘The Economic Effectiveness of Diplomatic Representation: An Economic Analysis of its Contribution to Bilateral Trade’, The Hague Journal of Diplomacy, 6, 1–2, 101–20.
Woolcock, S., & Bayne, N. (Eds.). (2013). The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. Ashgate Publishing, Ltd.
Bayne, N., & Woolcock, S. (Eds.). (2011). The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. Ashgate Publishing, Ltd.
Yiu, L., & Saner, R. (2017). Business Diplomacy in Implementing the Global 2030 Development Agenda: Core Competencies Needed at the Corporate and Managerial Level. In International Business Diplomacy: How can Multinational Corporations Deal with Global Challenges? (pp. 33-58). Emerald Publishing Limited.
دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44
این شماره فصلنامه روابط خارجی با تأخیر و در سال 1399 منتشر می‌شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.
اسفند 1398
صفحه 63-79