تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تحرکات قومی کردها در کشور ترکیه و تأثیر آن بر امنیت ملی این کشور می‌پردازد. نخست، با اشاره به چهارچوب تئوریک مکتب کپنهاک تلاش خواهد شد موضوعات مهمی چون ارتباط بین ماهیت دولت و ضرورت امنیتی‌سازی مورد تأکید قرار گیرد. فرایند امنیتی‌سازی از طریق اورژانسی نمودن موضوعات مشخص، ظرفیت‌ها و پتانسیل جدیدی را موجب می‌شود. اما استمرار موضوع در دستور کار ملی در میان‌مدت، موجب کاهش توان ملی در مدیریت موضوع از یکسو و گسترش این ناتوانی به حوزه‌های متفاوت از سوی دیگر خواهد شد. امری که در نهایت بی‌ثباتی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. در قسمت پایانی تأثیر قدرت گرفتن کردها در شمال عراق و تشکیل حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، بر افزایش تحرکات قومی تجزیه‌طلبانه کردهای ترکیه و نحوه برخورد ترکیه با این بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مورد کردهای جمهوری ترکیه، این کشور در عمل و نوع برخورد خود با کردهای این کشور ثابت کرده بدون شک آنچه در توان داشته باشد به‌کار خواهد بست تا از ایجاد یک کردستان مستقل جلوگیری کند. در مقابل نیز، بحران طولانی کردها نشان می‌دهد چگونه اختلافات قومی می‌تواند توانایی‌های نظامی و اقتصادی یک کشور (مانند ترکیه) را تضعیف نماید.

کلیدواژه‌ها