دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990)

نویسنده

چکیده

راهبرد غیرنظامی دیپلماسی اجبار به جای توسل جستن به جنگ، تلاش می‌کند تا با اقناع‌سازی، کشور هدف را از انجام اقدامات خود باز دارد. در این راهبرد توسل جستن به اقدام نظامی همه‌جانبه به‌منزله شکست دیپلماسی اجبار است. تحقیق حاضر نتایج حاصل از اعمال دیپلماسی اجبار را از سوی امریکا بر کشور عراق در خلال سال‌های 2003-1990 نشان می‌دهد. استراتژی امریکا در اعمال دیپلماسی اجبار در قبال عراق در این بازة زمانی فاقد توازن لازم برای کسب موفقیت بوده است، این عدم توازن در استراتژی امریکا، به‌طور مشخص به عدم تناسب میان اهداف و ابزار در استراتژی دولت مجبورکننده از یک‌سو و همچنین فقدان تأثیرگذاری متقابل میان رفتارهای طرفین بازمی‌گردد. حمله نظامی امریکا در مارس 2003، آشکارا از شکست دیپلماسی اجبار در قبال عراق حکایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها