ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی

نویسنده

چکیده

اوضاع امنیتی و سیاسی کنونی افغانستان بسیار پیچیده و بغرنج و چشم‌انداز برون‌رفت از شرایط پیچیدۀ کنونی بسیار مبهم است. درحال‌حاضر تنها امیدواری، حفظ وضع موجود است تا از این طریق در یک دورة زمانی بتوان طرحی برای مدیریت بحران و صلح و ثبات افغانستان پیدا کرد. در این مقاله، از زاویه‌ای تاریخی، به مسئلۀ مرزهای جنوبی به‌مثابه یکی از ریشه‌های عمدۀ بحران در افغانستان پرداخته می‌شود. بحث اصلی نویسنده، تشریحِ تحولات افغانستان و پاکستان پس از 11 سپتامبر 2001 نیست، بلکه در تلاش است تحولات منطقه مرزی بین پاکستان و افغانستان را پس از سقوط طالبان و اشغال افغانستان با توجه به سابقة تاریخی آن مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها