دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان

نویسندگان

چکیده

دیپلماسی انرژی به عنوان یک برنامه متقن، منسجم و کارآمد می‌تواند بازارهای هدف انرژی جهانی را تشخیص داده و با تحلیل آنها، برنامه‌هایی برای حضور مؤثر در این بازارها ارائه کند و در مقابل تحولات جهانیِ عرصه انرژی (نظیر معاهدات و توافق‌های بین‌المللی چون نوباکو و یا تشکیل مجمع کشورهای صادرکنندة گاز)، رویکردهای مناسب را به سیاست‌گذاران کشور دیکته کرده و در نهایت سبد صادرات انرژی آنان را تعیین کند. در مقالة پیش رو، ابتدا به بررسی و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل‌های آن پرداخته شده و پس از بررسی وضعیت آینده انرژی جهان و بازارهای آتی انرژی برای ایران، وضعیت دیپلماسی انرژی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ آن‌گاه به ارائه برخی راهکارها برای دست‌یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها