مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

نویسنده

چکیده

کلیه نظریه‌های روابط بین‌الملل، برمبانی فرانظری خاصی استوارند. همه این نظریه‌ها بر مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خاصی مبتنی هستند. براساس این اصول، مبانی و پیش‌فرض‌های فرانظری، روابط و نظام بین‌المللی که هریک از این نظریه‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهد از دیگری متفاوت است. یک نظریه اسلامی روابط بین‌الملل، در صورت وجود، نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی این نظریه نیز بر مبانی فرانظری خاصی ابتناء می‌یابد که آن را از سایر نظریه‌های روابط بین‌الملل متمایز می‌سازد که به رقابت با انها می پردازد. دراین مقاله تلاش می شود تا این اصول و مبانی فرانظری استخراج و تبیین گردد. بنابراین، این نوشتار، زمینه‌ و بستر لازم برای پردازش و ارائه یک نظریه اسلامی روابط بین‌الملل براساس آموزه‌های اسلام فراهم می‌سازد. به‌طوری‌که اصول و مبانی فرانظری استخراج شده می‌تواند به ‌عنوان پیش‌فرض‌های این نظریه در قالب مبانی علم‌شناسی و دین‌شناسی آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها