هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا

نویسنده

چکیده

موضوع اسلام در آمریکا و تأثیرگذاری آن و حتی تأثیرپذیری از محیط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مسائلی است که از گذشته تاکنون مورد توجه قرار داشته است. برخی تأثیر اسلام را تهدید یا فرصت صرف و مطلق معرفی نموده و عده‌ای نیز آن را تهدید و فرصت توأمان و مرکب مطرح بر لزوم ملت‌سازی و فرهنگ‌سازی در میان مهاجران مسلمان و فرزندان آنها که به‌صورت اتباع و شهروندان درمی‌آیند دانسته‌اند. فرآیند تبدیل و تغییر اسلام از یک دین و مکتب جهانشمول و فراگیر به یک رویکرد مذهب مدنی با راهبرد و رویکرد مشت‌ باز آغاز می‌گردد. مسلمانان مهاجر و مقیم باید مشت خویش را بازنموده و آمریکایی گردند در غیراین‌صورت درقالب تهدید محض و یا فرصت آمیخته با تهدید جدی مواجه و معرفی می‌گردند. اساس مطالعه ایالات متحده آمریکا و آمریکاشناسی در همین مفهوم مشت باز نهفته است. در واقع این باز کردن مشت‌ها و بازماندن آنها و متعاقباً مشت شدن و مشت کردن فضای باز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در آمریکا روایت اصلی تبیین، تحلیل و توصیه درخصوص جایگاه حضور اسلام و مسلمانان در آمریکاست. در این مقاله به این رابطه متقابل مشت باز کردن و مشت کردن فضای باز پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها