شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل

نویسندگان

چکیده

شکاف‌های اجتماعی برحسب عوامل گوناگون از جامعه‌ای به جامعة دیگر متفاوت بوده و می‌توانند تأثیرهای متفاوتی برجای گذارند. شکاف‌های اجتماعی اسرائیل پدیده‏ای خاص، متفاوت و قابل توجهند. این خاص و متفاوت بودن که ناشی از شرایط تاریخی این جامعه است اهمیت مضاعفی به این شکاف‌ها داده است. درواقع جامعة اسرائیل ‏وضعیتی منحصر به فرد دارد و از جمعیتی مهاجر شکل ‌گرفته است به‌طوری‌که نمی‌توان آن را جامعه‌ای طبیعی محسوب‌ کرد. مهاجران نیز از مناطق و کشورهای مختلف در اسرائیل گرد‌هم آمده و به هم پیوسته‌اند. این پدیده نتیجة یک فرایند تدریجی و درازمدت نیست بلکه براساس مهاجرت یهودیان از نواحی مختلف و در طول سال‌های مختلف است. این مقاله براساس نظریة ریگان کرایس که نگاهی حداکثری به شکاف‌های اجتماعی دارد بر آن است تا شکاف‌های موجود در جامعة اسرائیل را به‌عنوان یکی از عوامل تضعیف انسجام اجتماعی و هویت ملی مطالعه کرده و تأثیر آنها را بر امنیت ملی اسرائیل بسنجد.

کلیدواژه‌ها