عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی پادشاهی عربستان سعودی و کاوش اهداف و سمت‌گیری‌های نوینی است که این کشور در ورای رسیدن به چنین جایگاهی جویای آنهاست؛ لذا چهارچوب اولویت‌های سیاست خارجی عربستان و جهت‌گیری‌های این پادشاهی در عرصه‌های خلیج فارس، کشورهای عربی و جهان اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از این منظر به تحول جایگاه پادشاهی در عرصه‌های مختلف می‌پردازیم. تحولات داخلی پادشاهی تا آنجا مورد توجه قرار می‌گیرد که به فهم جامع‌تری از موضوع پژوهش کمک کند. محدودة زمانی پژوهش عمدتاً بر دورة حکومت ملک عبدالله متمرکز می‌شود اما در بررسی عرصه‌های مختلف تحول در جایگاه این پادشاهی، دوره‌های پیشین نیز مورد امعان نظر قرار می‌گیرند. درنهایت میزان صحت و سقم فرضیه با استفاده از داده‌های مطرح‌شده در این پژوهش در قالب نتیجه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها