سیاست خارجی و آیندة نفت و گاز کشور

نویسنده

چکیده

تحولات عرصه بین‌الملل، امروزه پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد را امری اجتناب‌ناپذیر ساخته است؛ به‌طوری‌که داشتن اقتصادی پویا و جهانی بدون اعمال سیاست خارجی فعال، تعاملی و اثرگذار، امری محال است. در این میان، بحث انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد جهانی، دارای جایگاه خاصی است، به ویژه برای ایران که ضمن داشتن سابقة پر فراز و نشیب در رابطة نفت و سیاست، یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز جهان نیز به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو، این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای مختلف در عرصة انرژی (شامل دیدگاه‌های ابزاری، مصرفی، امنیتی و توسعه‌ای) و مطالعة جایگاه نفت در حوزة سیاست خارجی، به برخی نکات کلیدی در پیوند نفت و سیاست خارجی می‌پردازد و بر نقش تعیین‌کنندة دستگاه سیاست خارجی کشور در حفظ ظرفیت‌های انرژی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران از طریق تقویت تعاملات بین‌المللی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها