نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001

نویسندگان

چکیده

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهمترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل موثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیر اوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمتها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشند. علیرغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تاثیر گذار بر قیمت نفت اما، در این میان نقش آمریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و بویژه تحولات نرخ برابری دلار از مهمترین عوامل موثر بر تغییرات قیمت نفت بعنوان عوامل غیر اوپک خصوصا از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با بکارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت بعد از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیر اوپک بویژه آمریکا بپردازد.

کلیدواژه‌ها