مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، تصمیمات و سیاست‌های آن بر کل جهان تأثیرگذار است. سؤال اینجاست که این تصمیمات چگونه اتخاذ می‌شوند. آیا آنها نتیجة سیاست‌های داخلی و روندهای دموکراتیک هستند، و یا بر مبنای عقاید و قضاوت طبقه ممتاز حاکم و یا نفوذ لابی‌های گروه‌های ذی‌نفوذ اتخاذ می‌شوند؟ هدف این مقاله، بررسی روند پیچیدة تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده است و نهادها، روندها و عناصری را که گروه‌های ذی‌نفوذ برای تأثیرگذاری در نظام تصمیم‌گیری به‌کار می‌برند را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان مقاله با ارائة مدلی متفاوت از مدل‌های رایج، نشان می‌دهند که نظام تصمیم‌گیری سیاست خارجی امریکا چگونه تحت تأثیر هم‌زمان نهادهای رسمی‌ و غیررسمی ‌قرار دارد. مقاله نشان خواهد داد که گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند از هر راه ممکن سیاست‌های مورد نظر خود را در داخل نظام قانونی واشینگتن ایجاد و میان این دو ارتباط برقرار کنند و اینکه بازیگران غیررسمی با استفاده از سازوکارهای متفاوت و نفوذ در روند پیچیده تصمیم‌گیری امریکا، تا حد زیادی موفق شده‌اند بخش عمده‌ای از خواسته‌های مورد نظر خود را در عرصة سیاست‌ خارجی وضع ‌نمایند.

کلیدواژه‌ها