موانع شکل‌گیری رژیم امنیتی منطقه‌ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه

نویسنده

چکیده

اصولاً کنترل تسلیحات و طراحی رژیم‌های امنیتی جهانی و منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مطالعات استراتژیک مطرح است. در این راستا در سیاست بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه، پرسش‌های متعددی ازجمله موانع شکل‌گیری چنین رژیم‌هایی مطرح است. این پژوهش، ثبات استراتژیک و تعادل سیستمی را به‌عنوان متغیرهای علی شکل‌گیری رژیم‌های امنیتی فرض می‌کند و بر این باور است که تعادل سیستمی و ثبات استراتژیک، ازجمله شرایط ضروری شکل‌گیری رژیم‌های کنترل تسلیحات بوده و بر این نکته تأکید دارد که عدم تعادل ساختاری، ناموزون بودن قدرت، مداخله قدرت‌های مداخله‌گر، چرخة جهانی قدرت و پیوند آن با منطقه و درنتیجه بی‌ثباتی استراتژیک ناشی از آنها، ازجمله موانع شکل‌گیری و پایداری رژیم کنترل تسلیحات منطقه‌ای خاورمیانه است.

کلیدواژه‌ها