سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین‌المللی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

نویسندگان

چکیده

رابطه بین بهداشت، سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی چگونه قابل تجزیه ‌وتحلیل است؟ در دو دهه گذشته در مباحث سیاست خارجی، موضوعات بهداشتی از توجهی روزافزون برخوردار شده‌اند. رابطه سیاست خارجی و بهداشت از لحاظ امنیتی از سه منظر قابل بررسی است: نخست، گسترش مفهوم امنیت بین‌المللی و قرار گرفتن موضوعات بهداشتی در حوزه امنیتی است؛ پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 گستره موضوعات امنیتی شامل مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و بهداشتی نیز شده است. مسئلة دوم اثرات غیرمستقیم بهداشت بر امنیت جوامع است. از آنجا که بیماری‌ها بر ساختار جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی جامعه تأثیری شگرف دارند، موجب بروز بحران می‌شوند و این بحران‌ها تهدیداتی امنیتی در داخل کشورها ایجاد می‌کند که این به‌نوبه خود در عرصة مناسبات خارجی انعکاس می‌یابد و سوم آنکه با توجه به عصر جهانی‌شدن و وابستگی متقابل کشورها، تهدید امنیت و صلح در یک منطقه یا کشور تهدیدی برای تمامی کشورها محسوب می‌شود و مقابله با تهدیدات امنیتی برای تمامی کشورها در حوزه منافع حیاتی قرار می‌گیرد، درنتیجه دولت‌ها ناچار به همکاری در این زمینه شدند. ازاین‌رو، ارتقای بهداشت جهانی که هدفی بلندمدت است باید در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی به‌صورت مداوم پیگیری شود. بدین‌ترتیب مسائل بهداشتی که امری داخلی محسوب می‌شد، در دستورکار سیاست خارجی کشورها قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها