ایدآلیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش‌های خاورمیانه

نویسنده

چکیده

تحولات عمیق منطقه از نظر زمان و سرعت، واشنگتن را شگفت‌زده کرده است. سرعت و شدت تغییر در هریک از کشورهای منطقه نیز حکایت از نوع ساختار داخلی و میزان مداخله خارجی در این کشورها دارد. گفته می‌شود: لیبی محل تجلی دکترین اوباما خواهد بود. سؤال اساسی در این مقاله این است که این تحولات چگونه سیاست خارجی دولت اوباما را در قبال منطقه شکل می‌دهد. پاسخ به این سؤال در قالب این فرضیه مطرح می‌شود که سیاست دولت اوباما در قبال این تحولات بر پایه ایدئولوژی آرمانگرایی واقعگرا و الگوبرداری از دکترین بیل کلینتون در بوسنی است.

کلیدواژه‌ها