تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان

نویسندگان

چکیده

خیزش چشمگیر اقتصاد هند و تبدیل شدن آن از کشوری ضعیف به قدرتی بزرگ، رخداد مهمی است که ذهن اندیشمندان هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را به خود مشغول کرده است. در حوزه سیاسی به‌ویژه با توجه به هم‌زمانی تحول اقتصادی هند با تحول سیاست خارجی این کشور، این پدیده‌ای دارای اهمیت است. به همین دلیل مقاله حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که: «نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی هند چه بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که «تحول در سیاست خارجی هند بر توسعه اقتصادی این کشور تأثیر مثبتی داشته است». نتیجه مقاله نشان می‌دهد: تحول سیاست خارجی هند از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و لیبرالیسم، زمینه را برای تأثیرگذاری ملاحظه‌های توسعه بر سیاست خارجی این کشور فراهم کرده است؛ در نتیجه، هند با شکل دادن به سیاست خارجی توسعه‌گرا برپایه واقع‌بینی، ‌در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها