چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله تشریح چالش‌های منطقه‌ای فراروی تحقق دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین با تأکید بر معضلات ژئوپلیتیکی است. اعلام دکترین ظهور مسالمت‌آمیز در سال 2003 به‌مثابه راهبرد کلان سیاست خارجی چین با هدف از بین بردن «تصور تهدید» و ایجاد ثبات منطقه‌ای که پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی چین است، محور اصلی فعالیت‌های دیپلماتیک چین در آغاز هزاره جدید می‌باشد. این نوشتار با طرح این مسئله که چرا چالش‌های ژئوپلیتیک در سطح منطقه شرق آسیا مهم‌ترین مانع در برابر تحقق دکترین ظهور مسالمت‌آمیز و اهداف آن است با استفاده از روش تبیینی ـ تحلیلی، بر این نظر است که برخلاف چالش‌های ژئواکونومیک و ژئوکالچر که پاسخ چین برای مدیریت آنها مؤثر بوده، حوزه ژئوپلیتیک به لحاظ پیچیدگی و ارتباط با سیاست قدرت واجد بیشترین ظرفیت برای تقویت «تصور تهدید» از چین نزد کشورهای منطقه می‌باشد. تشریح «تصور تهدید» و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز و اشاره به چالش‌های فراروی تحقق این دکترین به‌ویژه در حوزه ژئوپلیتیک، بخش‌های اصلی این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها