عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین

نویسنده

چکیده

روابط ایران با چین به‌گونه‌ای روزافزون در کلیت سیاست خارجی ایران اهمیت می‌یابد. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر در پی تبیین متغیرهای شکل‌دهنده به این روابط است. به بیان دیگر پرسش کلیدی مقاله این است که چه متغیرهایی به روابط ایران و چین در وضعیت کنونی شکل می‌دهند؟ از نظر نویسنده، «برخی همپوشانی‌ها در سیاست خارجی دو کشور، مبادلات اقتصادی و نظامی و همکاری در حوزه انرژی، عوامل توسعه‌بخش روابط دو کشورند. از دیگر سو انتخاب استراتژیک چین و روابط همکاری‌جویانه این کشور با قدرت‌های غربی، عوامل محدودکننده این روابط به‌شمار می‌آیند». نویسنده معتقد است عوامل محدودکننده در سال‌های اخیر نقش مهم‌تری در شکل‌دهی به روابط سیاسی دو کشور ایفا کرده‌اند، به‌گونه‌ای که روابط سیاسی طرفین نسبت به گذشته محدود شده و روابط تجاری به‌عنوان مهم‌ترین حوزه همکاری‌های دو کشور مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها