تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی به بررسی شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی و همبستگی این شاخص‌ها با شاخص‌های رکود صنعت گردشگری کشور پرداخته شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل اساتید رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و گردشگری دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس بوده که 30 نفر از آنها به‌طور تصادفی انتخاب شده و حجم نمونه مورد آزمایش ما را تشکیل دادند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که شاخص‌های اصلی «جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی رژیم سیاسی» با شاخص‌های رکود «بازاریابی» صنعت گردشگری، دارای همبستگی در سطح معنی‌داری قابل قبول می‌باشند. با توجه به اینکه بازاریابی و به‌طور ویژه تبلیغات مقاصد ازجمله مهم‌ترین عناصر گردشگری است، می‌توان نتیجه گرفت، بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌وجودآمده پس از 11 سپتامبر 2001 که به بروز جنگ و تروریسم و بی‌ثباتی رژیم‌های حاکم منطقه انجامید، به دلیل مخدوش کردن چهره مسلمانان منطقه و ایجاد تصویر منفی نسبت به کشور ما باعث رکود در رشد صنعت گردشگری کشور شده است.

کلیدواژه‌ها