ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم

نویسندگان

چکیده

مبتنی‌بر ماهیت سیاست بین‌الملل، «قدرت»، مفهومی به‌حساب می‌آید که فهم و ادراک صحیح از آن، مقدمه‌ شناخت مجموعه موضوعات در نظام بین‌الملل است. به همین دلیل تلاش‌های بسیاری برای شناخت این مفهوم و مؤلفه‌های دخیل در آن، در حوزه‌ ادبیات روابط بین‌الملل صورت گرفته است. تلاش جوزف نای در طرح نظریه‌ قدرت نرم نیز از این منظر حائز اهمیت است. این نظریه افق‌های جدیدی را در ورای برداشت تک‌بعدی از قدرت و شناخت مؤلفه‌های معنایی در آن، گشوده است. اما نظریه‌ نای به واسطه‌ فقر فلسفی در شناخت مؤلفه‌های دخیل در وجه معنایی قدرت، در حد بیان امهات، باقی مانده و جزئیات مؤثر در این امهات را مورد توجه تحلیلی و مفهومی قرار نداده است. همین نقیصه، نظریة قدرت نرم را از پاسخ‌گویی به آن دسته از پرسش‌هایی که در فرایند پژوهش پیرامون عملیاتی کردن این وجه قدرت مطرح می‌شود، ناتوان ساخته است. ما معتقدیم که با استفاده از پژوهش‌هایی که در مورد مفهوم قدرت با ماهیتی اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان در راستای رفع این نقیصه گام‌های مؤثری برداشت. نوشتار حاضر به دنبال طرح مؤلفه‌هایی است که می‌توانند در ارتباط با قدرت نرم، قابلیت پژوهش عملیاتی دربارة این مفهوم را تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها