واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر

نویسندگان

چکیده

با گسترش مشکلات اقتصادی و فشار سازمان‌های بین‌المللی، سادات و مبارک رو به سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی آوردند. انجام این سیاست نیاز به گسترش متخصصانی داشت که دانشگاه آنها را پرورش می‌داد. با گسترش دانشگاه‌ها نیاز به گسترش ابزارهای نوین ارتباطی بیش از پیش احساس شد. سادات و مبارک، خواستۀا ناخواسته، طبقه متوسط جدیدی را گسترش دادند که روز به روز بر قدرت آنها افزوده می‌شد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که طبقه متوسط جدید چه نقشی در جنبش اجتماعی مصر ایفا کرد؟ فرضیه مقاله مطرح می‌سازد که مهم‌ترین بازیگر در شکل‌گیری و تداوم جنبش اجتماعی مصر، طبقه متوسط رو به افول بود که در نتیجۀ سیاست‌های انفتاح رشد یافت. این سیاست‌ها به گسترش طبقه متوسط (در مفهوم غربی آن) ختم نشد بلکه به گسترش طبقه متوسط رو به افول ختم شد. این طبقه برخلاف طبقه متوسط در جهان غرب که از شأن و جایگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است، تنها از شأن فرهنگی برخوردار بود. در نتیجه، این جنبش اعتراضی در جهت برطرف ساختن نیازهای اقتصادی و سیاسی طبقه متوسط رو به افول و رسیدن به آزادی و عدالت بود.

کلیدواژه‌ها