سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی

نویسندگان

چکیده

شناخت نهادهای غیردولتی امریکایی و نقش آنها در سیاست خارجی ایالات ‌متحده نیازمند بررسی ماهیت و فعالیت آنهاست. نقش تاریخی کمک خارجی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی امریکا از یک‌سو و نفوذ و تأثیرگذاری فعالیت‌ها و برنامه‌های موسسه‌های داوطلبانۀ امریکایی در قالب کمک خارجی از سوی دیگر، پیوند بین سیاست خارجی امریکا و موسسه‌های داوطلبانۀ امریکایی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. از همین‌رو، از زمان جنگ جهانی دوم، موسسه‌ها نقش مهمی در تلاش‌های امریکا در زمینۀ بهبود و توسعۀ بین‌المللی داشتند. به همین دلیل هم فعالیت موسسه‌ها کاملاً تابعی از سیاست‌های ایالات ‌متحده بوده است و فراز و نشیب بسیار داشته است. در عمل، موسسه‌ها کاری را انجام می‌دهند که دولت امریکا می‌خواهد به عنوان بخشی از سیاست خارجی‌اش انجام شود. در این مقاله که از آغاز جنگ جهانی دوم تا پایان ریاست جمهوری جورج بوش دوم را تحلیل می‌کند، تلاش می‌کند تا از میان تحولات تاریخی، ارتباط بین نهادهای غیردولتی امریکایی و سیاست خارجی این کشور را دریابد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد هر زمانی که بودجه‌های دولتی افزایش یافته، پیامد آن افزایش وابستگی موسسه‌ها به دولت و در نتیجه هماهنگ شدن آنها با سیاست خارجی امریکا بوده است. همچنین نشان داده شده دولت ایالات ‌متحده در پی کنترل و نظارت بر فعالیت‌های موسسه‌ها بوده است. طی این زمان حدوداً 70 ساله، هرگاه دولت در عرصۀ بین‌الملل نیاز داشت تا با کمک‌های خارجی سیاست‌های خود را پیش ببرد، بودجه‌های هنگفتی به این نهادها اختصاص داده است. این اقدام بر عملکرد موسسه‌ها تأثیر می‌گذاشته است. این تأثیرگذاری در فعالیت‌های همسوی موسسه‌ها و دولت خود را نشان می‌داد.

کلیدواژه‌ها