مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر

نویسندگان

چکیده

مجتمع‌های نظامی-صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست‌های نظامی‌گری ایالات متحده بدست آورده‌اند، توانسته‌اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه‌های منافع در عرصه سیاست‌های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اِعمال کنند و هم پیوند با نومحافظه‌کاران، با بهره‌گیری از رخداد حادثه یازده سپتامبر، فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و هژمونی‌گرای ایالات متحده خلق نموده و نقش فزاینده‌ای را در تصمیم‌سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کنند و تهاجمی شدن سیاست‌های دفاعی امریکا را از زمان دولت جورج واکر بوش به بعد تشدید نمایند. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که پس از حادثه11سپتامبر، مجتمع‌های نظامی-صنعتی چه نقشی را در تحول راهبرد دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر، فرضیه زیر را به سنجش می‌گذارد: پس از حادثه 11 سپتامبر، مجتمع‌های نظامی-صنعتی، نقشی اساسی در تهاجمی‌تر کردن سیاست‌های دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی-توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از الگوی تصمیم‌سازی تکثرگرا بهره‌گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها