ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس

نویسنده

چکیده

اهمیت تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس، بیشتر برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز است. در بستر خلیج فارس حوزه‌های نفتی و گازی بسیاری هستند که برخی از آنها کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. برخی هم به علت اختلاف میان کشورهای منطقه و عدم تعیین مرزهای دریایی، بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است. به عنوان نمونه: مرزهای دریایی ایران با عراق، کویت و امارات عربی متحده تاکنون تحدید حدود نشده است. نکته مهم در این میان آن است که ایران هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با قطر و عربستان، امتیازاتی به آنها داده که تاکنون مورد توجه قرارنگرفته است. در اینجا چند سئوال مطرح می‌شود: نخست اینکه چه مسائل ژئوپولیتیکی مانع از تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس شده است. دوم اینکه چه الگویی برای تعیین این نوع مرزها می‌توان ارائه داد. سوم اینکه ایران در چه مواردی به کشورهای عربی امتیاز داده است. فرضیه اصلی مقاله این است که تنگناهای ژئوپولیتیکی برخی از کشورهای خلیج فارس، مشکلات ناشی از وجود جزایر و ادعاهای سرزمینی برخی از این کشورها نسبت به یکدیگر سبب شده که مرزهای دریایی میان این کشورها تحدید حدود نشود. فرضیه فرعی مقاله نیز آن است که ایران در دوران قبل از انقلاب هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با برخی از کشورهای منطقه به علت پذیرش تکنیک‌های غیرمعمول، بخش عمده‌ای از میادین مشترک نفت و گاز که باید به ایران تعلق می‌گرفت را به همسایگان خود واگذار کرده است.

کلیدواژه‌ها