جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان

نویسندگان

چکیده

لبنان کشوری است واقع در خاورمیانه که علی‌رغم مساحت کم از جایگاه ژئوپلیتیک خاصی برخوردار است. ساختار سیاسی-اجتماعی لبنان در مقایسه با سایر کشورهای عربی خاورمیانه، بسیار متفاوت است. ساختار اجتماعی لبنان واجد ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد. نظام دموکراسی خاص این کشور از بارزترین ویژگی‌های متمایز کننده آن از سایر کشورهای عربی به حساب می‌آید. این نظام دموکراسی اشتراکی است و در خصوص جوامعی که دارای تقسیمات قومی و دینی عمیق هستند و در آنها دموکرسی اکثریتی قابل اعمال نیست، به کار می‌رود. سئوال اصلی این مقاله این است که چرا و چگونه دموکراسی اشتراکی در لبنان می‌تواند صلح و ثبات را در این کشور به‌وجود آورد؟ پاسخ به این سئوال در قالب این فرضیه است که دموکراسی اشتراکی مبتنی‌بر تقسیم قدرت در لبنان با توجه به حمایت یک قدرت خارجی از آن باعث می‌شود تا گروه‌های درگیر نفع خود را در مصالحه و همکاری جست‌وجو کنند و نه درگیری.

کلیدواژه‌ها