سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان

نویسنده

چکیده

عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه خاورمیانه در طول دهه‌های گذشته به داشتن رویکردی محافظه‌کارانه در سیاست خارجی مشهور بوده و عمدتاً به عنوان بازیگر طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر شناخته شده است. اما در طول دو سال اخیر رفتارهای عربستان سعودی در عرصه منطقه‌ای نشانگر عبور این کشور از سنت محافظه‌کاری در سیاست خارجی و گرایش شدید به دنبال کردن سیاست خارجی تهاجمی است. حمله نظامی تمام عیار به یمن، حضور فعال و گسترده در بحران سوریه و تلاش‌های مقابله جویانه در برابر جمهوری اسلامی ایران همگی نشان دهنده این است که عربستان وارد مرحله متفاوت و جدیدی در سیاست خارجی خود شده که نیازمند تبیین و تحلیلی اساسی است. پرسش مهم قابل طرح در این نوشتار آن است که اصولاً چه مولفه‌هایی در تغییر رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی از رویکرد محافظه‌کارانه به تهاجمی نقش داشته و با توجه به این مولفه‌ها چه چشم‌اندازهایی برای سیاست خارجی عربستان قابل طرح است؟ در این راستا تلاش می‌شود در قالب رهیافتی قدرت محور ابتدا پایه‌های قدرت در عربستان سعودی مورد اشاره قرار گیرد و سپس تحول در سیاست خارجی عربستان بر اساس تغییرات در این پایه‌ها و ساختار در سطوح مختلف عربستان تبیین شود و در نهایت چشم‌اندازهایی در این خصوص مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها