بندر چابهار و منطقه

نویسنده

چکیده

بحث از اهمیت بندر چابهار، در گرو بحث از اهمیت منطقۀ بلوچستان و آن هم منوط به درک بازی ژئواستراتژیک بزرگی است که در آسیا جریان دارد. در گزارش پیش رو، ابتدا زمینۀ این بحث با توجه به وضعیت ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی آسیا مشخص و سپس بر آن مبنا، اهمیت ژئواستراتژیک بندر چابهار برای ایران تشریح خواهد شد. از اواسط دهۀ نخست هزارۀ جاری و در حالی که چین موقعیت خود را به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی دنیا تثبیت کرده بود، چرخش قابل توجه و البته قابل انتظاری در رویکردهای نظامی-امنیتی این بازیگر مهم جهانی به وجود آمد. چین به دنبال فضا و سهم بیشتری از بازی استراتژیک و امنیتی منطقه و دنیا بود. این گرایش را به وضوح می‌توان در بودجه و طرح‌های توسعۀ نظامی این کشور مشاهده کرد. در همین راستا، در سال‌های اخیر چین برنامه‌های گسترده‌ای را برای توسعۀ نفوذ خود در دریای جنوبی چین، که تنها راه دسترسی این کشور به دریای آزاد است در پیش گرفته است. این کشور در این محدوده و اغلب در آب‌های مورد مناقشه با همسایگان اقدام به تأسیس جزیره‌های مصنوعی کرده است و تجهیزات مختلفی را در آن‌ها مستقر ساخته است. یکی از این جزیره ها محل استقرار یک سیستم رادیویی و شنود پیشرفته است و اغلب آن‌ها امکانات لازم برای فرود هواپیماهای نظامی و پی‌ریزیِ پایگاه‌های نیروی هوایی و دریایی را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها