تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر تقابل آمریکا و چین شکل نمایان‌تری به خود گرفته است؛ به‌طوری‌که دو کشور در مناطق مختلف جهان و در عرصه‌های گوناگون سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و امنیتی با یکدیگر مواجه هستند. یکی از عرصه‌های تقابل آمریکا و چین، ابتکار کمربند و راه چین است که اجرای آن چین را به قدرتی برتر در خشکی تبدیل خواهد کرد. این پژوهش به دنبال بررسی نقش ایران در تقابل آمریکا و چین بوده و پرداختن به این موضوع از آن جهت اهمیت داشته است که ایران بخشی از مسیر ابتکار کمربند و راه است و مناسبات هر دو طرف تقابل یعنی آمریکا و چین با ایران از جهاتی منحصربه‌فرد است: آمریکا در تقابل با ایران و چین در تعامل با ایران. پرسش اصلی پژوهش عبارت بوده است از اینکه «نقش ایران در تقابل آمریکا و چین ذیل ابتکار کمربند و راه چیست؟» این پژوهش با استفاده از داده‌های اسنادی - کتابخانه‌ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند و با رویکردی توصیفی - تحلیلی انجام شده و فرایند دست‌یابی به پاسخی برای پرسش اصلی، از طریق تبیین تقابل آمریکا و چین و سپس بررسی همراهی یا عدم همراهی ایران با طرف‌های تقابل بوده است. دستاورد این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر ایران در تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه بوده و در پایان نتیجه‌گیری شده است که حضور ایران به‌عنوان عاملی موازنه‌ساز باعث سنگینی کفه تقابل به سود چین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

US-China confrontation on the Belt and Road initiative and study of the role of Iran

نویسندگان [English]

  • Abuzar Gohari Moghaddam 1
  • Reza Ansari Bardeh 2
1 Associate Professor of International Relations, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 MA Student of International Relations, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The US-China confrontation has become more visible in recent years. So that the two countries face each other in different regions of the world and in different areas of politics, geopolitics, economy and security. One area of ​​confrontation between the United States and China is the China Belt and Road Initiative, the implementation of which will make China a superior power on land. In this study, we seek to examine Iran's role in confronting the United States and China. The importance of addressing this issue is that Iran is part of the Belt and Road Initiative, and the relationship between the two sides, the United States and China, with Iran is unique in that the United States confronts Iran and China interacts with Iran. The main question of the research is what is the role of Iran in the confrontation between the United States and China under the belt and way initiative? The process of obtaining the answer to the main question has been through expressing the confrontation between the United States and China and then examining whether or not Iran accompanies the parties to the conflict. The result of this study is to explain the role and influence of Iran in the confrontation between the United States and China in the Belt and Road Initiative, and the conclusion that the presence or absence of Iran in this plan will affect the confrontation between the United States and China.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belt and Road Initiative
  • Iran
  • USA
  • China
  • Geopolitics
جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورگ (1383)، درآمدی بر روابط بینالملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن سعیدکلاهی،. تهران: میزان.
خضری، رؤیا (1390). مقایسه مواضع استراتژیک آمریکا و چین در حوزه سیاسی امنیتی، نشریه رویدادها و تحلیلها (منتشرشده در www.noormags.ir). (257)، 57-61.
رضاپور، دانیال، سیمبر، رضا (1398). ابتکار جاده نوین چین؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران، پاکستان و قزاقستان، نشریه علمی مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، 1 (1)، 185-157.
شریعتی‌نیا، محسن (1391)، عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین، فصلنامه روابط خارجی (14)، 179-210.
طابنده، سمیرا. متقی، ابراهیم (1389)، عملگرایی مرحله‌ای در روابط ایران و چین 2001-2010، نشریه علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج (13)، 52-25.
غیاثوند، ابوالفضل (1398). مجموعه مقالات چین؛ استراتژیهای آینده چین، 2 جلد، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
قوام، سید عبدالعلی (1397). روابط بینالملل؛ نظریهها و رویکردها. تهران: سمت.
مشیرزاده، حمیرا (1399)، تحول در نظریههای روابط بینالملل. تهران: سمت.
منوچهری، عباس و دیگران (1393)، رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران: سمت.
میرترابی، سعید. ترکی، هادی (1399). طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژی محور چین در آسیای میانه.فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51.