مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی در چارچوب سنت‌های سیاست خارجی آمریکا بوده است. مطابق با این هدف، پرسش‌های پژوهش عبارت‌ بودند از اینکه؛ بر اساس هریک از سنت‌های تفکر سیاست خارجی، رویکرد آمریکا نسبت به نهادها و رژیم‌های بین‌المللی و نقش جهانی این کشور چگونه تعریف می‌شود؟ رئیس جمهور اوباما و ترامپ در قالب کدام‌یک از سنت‌های سیاست خارجی قرار می‌گیرند و با توجه به سنت سیاست خارجی هر یک از دو رئیس جمهور، مهم‌ترین تفاوت‌ها و شباهت‌های رویکرد سیاست خارجی آن دو نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی چیست؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، یافته‌های پژوهش نشان داد که در زمینه رویکرد سیاست خارجی این دو رئیس جمهور نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی، می‌توان به سه تفاوت مهم اشاره کرد: نخست، تفاوت در برجسته کردن یا نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی توسط آن دو در اسناد امنیت ملی آمریکا؛ دوم، تفاوت در نوع سیاست اتخاذی و اقدامات عملی دو رئیس جمهور در قبال رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی (سیاست پایبندی در مقابل سیاست خروج)؛ سوم، تفاوت در نوع بازنمایی اهمیت مسائل و رژیم‌های محیط زیستی در کنش‌های گفتاری دو رئیس جمهور. این پژوهش تحلیلی- مقایسه‌ای و شیوه گردآوری اطلاعات در آن از طریق منابع اسنادی و داده‌های مجازی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Barack Obama and Donald Trump's Approach to International Environmental Regimes Emphasizing the traditions of American foreign policy

نویسندگان [English]

  • Elham Rasooli Sani Abadi 1
  • Najmeh Dehghan 2
1 Associate Professor of Law and Political Science Department, Yazd University, Yazd, Iran.
2 M.A. in International Relations, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this article is to examine the foreign policy approach of Barack Obama and Donald Trump towards international environmental regimes within the framework of US foreign policy traditions. Accordingly, the questions of this study are: Based on each of the traditions of foreign policy thinking, how is the US approach to international institutions and regimes and the global role of this country defined? Given the foreign policy tradition of each of the two presidents, what are the most important differences and similarities between their foreign policy approaches to international environmental regimes? The findings show that there are no similarities in the foreign policy approach of the two presidents towards international environmental regimes, but in terms of differences, three important differences can be noted: differences in highlighting and Or the two presidents' disregard for environmental issues in US national security documents, the difference in the type of policy adopted and the practical actions of the two presidents towards international environmental regimes (policy of adherence to the policy of exit) and finally the difference in the type of representation The importance of environmental issues and regimes in the speeches of the two presidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Tradition of foreign policy
  • International Regimes
  • Obama
  • Trump
  • American foreign policy
جم، فرهاد و ژانت بلیک (1396). رعایت موافقت‌نامه‌های چندجانبه‌ی زیست‌محیطی توسط ‌دولت‌ها و نقش تبادل اطلاعات در آن، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۹ (57).
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394). نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیم­­های بین‌المللی. نشر مخاطب.
رسولی ثانی آبادی، الهام. (1392) درآمدی بر مهم‌ترین مسائل نظامی استراتژیک معاصر. انتشارات دانشگاه یزد.
سازمند، بهاره (1392)، تغییر اقلیم و امنیت زیست‌محیطی جنوب شرقی آسیا؛ واکاوی فعالیت‌های آ سه آن، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، ۱ (2).
کالاهان، پاتریک (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمۀ داوود غرایاق زندی، محمود یزدان‌فام، نادر پورآخوندی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
Agreement Between The United States and China on Combating Global Warming. (2014). at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint announcement-climate-change.
Barber, James D. (2016). The presidential character: predicting performance in the white house, London: Routledge.
Dueck, Colin. (2018). Prompt Essay: The Future of Conservative Foreign Policy, American Enterprise Institute, Nov. 30, http://www.aei.org/ publication/ the-future-of-conservative-foreign-policy/
Ettinger, A. (2021). Rumors of restoration: Joe Biden’s foreign policy and what it means for Canada, Canadian Foreign Policy Journal, Vol 27:2, pp. 157-174, DOI: 10.1080/11926422.2021.1899005.
Haass, R. (2017). America and the Great Abdication. [Online] The Atlantic. Available at: https:// www.theatlantic.com/international/archive/ 2017/ 12/ america- abidcation- trump- foreign- policy/549296/ [Accessed 28 Nov. 2018].
Ikenberry, G. John and Kupchan, Charles. (2004). Liberal Realism: The Foundations of a Democratic Foreign Policy, The National Interest.
Jervise, Robert. (1982). Security Regimes, International Organization, Vol 36. No 2, pp. 357-378.
Keohane, Robert O. (1990). Multilateralism: An Agenda for Research, International Journal, Vol 45, No. 4. 731-64.
Krasner, Stephe. (1982). Structural Causes and Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables, International Organization, Vol 36, No 2. 185-205.
Kupchan, Charles A. (2020). Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World, New York: Oxford University Press.
Mead, W. R. (2002). Special Providence. American Foreign Policy and How It Changed the World. New York and London: Routledge.
Mead, W. R (2016). Donald Trump’s Jacksonian Revolt. Hudson Institute, November 13. https://www.hudson.org/research/13010-donald-trump-s-jacksonian-revolt.
Mead, W. R. (2017). The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order. Foreign Affairs, 96 (2): 2–7.
Michael Clarke & Anthony Ricketts. (2017). Donald Trump and American foreign policy: The return of the Jacksonian tradition, Comparative Strategy, 36:4, 366-379, DOI: 10.1080/01495933.2017.1361210.
Obama, Barak. (2009 a). Obama's speech to the Copenhagen climate summit, at https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/18/obama-speech-copenhagen-climate-summit.
Obama, Barak. (2009 b). Remarks by the President to the United Nations General Assembly, at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-united-nations-general-assembly.
Obama, Barak. (2015 a). Remarks by the President in Announcing the Clean Power Plan, at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/03/remarks-president-announcing-clean-power-plan.
Obama, Barak. (2015 b). Statement by the President on the Paris Climate Agreement, at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/ 2015/12/12/statement-president-paris-climate-agreement.
Obama's Plan to Deal with Climate Change. (2015). at https:// obama white house. archives. gov/ president-obama-climate-action-plan.
Obama Administration Announces Clean Energy. (2015). at https://obama white house. archives. gov/ the- press- office/ 2015/ 08/ 03/ remarks-president- announcing-clean-power-plan.
Oz Hassan & Christopher Featherstone. (2021). Trump’s low conceptual complexity leadership and the vanishing unpredictability doctrine, Cambridge Review of International Affairs, 34:3, 407-429, DOI: 10.1080/09557571.2020.1853054.
Renshon, S. (2012). Barack Obama and the Politics of Redemption, New York: Routledge.
Rolf, Jan Niklas. (2021). Donald Trump’s Jacksonian and Jeffersonian Foreign Policy, Policy Studies, DOI: 10.1080/01442872.2021.1934431.
Scott, James. (2015). Multilateralism, Encyclopedia Britannica, at https://www.britannica.com/topic/multilateralism. Accessed 13 August 2021.
Searle, J.R. (1983). In Tentionality, Cambridge: Cambridge University Press.
Sperling, James & Webber, Mark. (2019). Trumps foreign policy and NATO: exit and voice. Review of International Studies, 45: 3, 511–526.
Swielande, T. (2021). The Biden administration an opportunity to affirm flexible and adaptive American World leadership, World Affairs, at https:// journals. sagepub.com/doi/10.1177/00438200211014643.
Trump, Donald. (2016). Remarks on Foreign Policy, April 27.” https://www. presidency.ucsb.edu/ documents/remarks-foreign-policy.
Trump, Donald. (2017). Trump's Speech On Paris Climate Agreement Withdrawal, Annotated, at https://www.npr.org/2017/06/01/531090243/ trumps-speech-on-paris-climate-agreement-withdrawal-annotated.
Trump's Reaction to The Obama-era Green Laws. (2017). at https://www. brookings. edu/ blog/ up-front/ 2020/12/15/the- trump- administrations-major- environmental-deregulations/.
Trump Signs Order Rolling Back Environmental Rules on Infrastructure. (2017). at https:// www. nytimes. com/ 2017/08/15/ climate/ flooding-infrastructure- climate-change-trump-obama.html.
Trump signs order dismantling Obama-era climate policies. (2017). at https:// www. reuters. com/ article/us-usa-trump-energy-idUSKBN16Z1L6.
Executive Actions of the New US President. (2019) at https://www.whitehouse. gov/ briefing- room/presidential-actions/.
Trump's Reaction to The Obama-era Green Laws. (2017). at https://www. brookings. edu/ blog/up-front/ 2020/12/15/ the-trump- administrations-major- environmental-deregulations/.
U.S National Security Strategy. (NSS 2010). at: https: //Obama a Whitehouse. Archives. Gov/ Sites/ Default/ Files/ rss-viewer/ National_Security_ Strategy. Pdf.
U.S National Security Strategy. (NSS 2015). At https: //Obama a Whitehouse. Archives. Gov/ Sites/ Default/ Files/Docs/ 2015- N_S_S2. Pdf.
U.S National Security Strategy. (NSS 2017). at http: // www. Whitehouse. Gov/ Wpcontent/ uploads/ 2017/12/NSS- final-12-18-2017-0905.pdf.
Ülgül, Murat. (2020). Mixing Grand Strategies: Trump and International Security, The International Spectator, 55:3, 98-114, DOI: 10.1080/03932729.2020.1786928.
Walker, Ronald A. (2004). Multilateral Conferences Purposeful International Negotiation, Basingstoke: Palgrave Macmillan.