الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

ما در این پژوهش به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک در حوزه بین المللی با رویکردی بر بازارگرایی پرداختیم. پژوهش حاضر از نظر هدف- کاربردی، از لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان- انجام مقطعی می باشد. جامعه‌ آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا بودند که سابقه‌ی بیش از 5 سال فعالیت در سرمایه گذاری مشترک بین المللی را داشتند. داده‌ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه ‌نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم افزارSPSS نسخه 11 و فرآیند تحلیل شبکه ایANP و تاپسیس فازی تحلیل شدند. محاسبه وزن نسبی شاخص های مشتری محوری نشان داد ؛ مولفه های میزان موفقیت در تعیین هدف‌ها جهت دستیابی به رضایت مشتریان، میزان موفقیت در تعهد به مشتری و میزان موفقیت در خلق ارزش برای مشتری به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند. محاسبه وزن نسبی شاخص های رقیب محوری نشان داد؛ مولفه های میزان عملکرد در به اشتراک‌گذاری اطلاعات رقیبان در بازار، میزان کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، میزان توجه مدیران عالی به استراتژی‌های رقبا به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند و محاسبه وزن نسبی شاخص های هماهنگی بین وظیفه ای نشان داد؛ مولفه های میزان مربوط بودن تمامی وظیفه‌ها به ارزش‌های مشتریان، میزان عملکرد یکپارچگی وظیفه‌ای در استراتژی و راهبردهای شرکت، میزان موفقیت در تقویت فرهنگ حمایت از بازارگرایی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation model in the development of international Joint Venture of the Islamic Republic of Iran with the strategy of market orientation factors

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Atiyehkar 1
 • Abdollah Naami 2
 • Asghar Moshabbaki 3
1 PhD Student, Department of Business Management Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Management Faculty of Management and Economics Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, we evaluated the performance of joint ventures in the international arena with a market orientation approach. The present research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of method and cross-sectional in terms of time. The statistical population of the study was the experts and senior managers of Iran Khodro and Saipa car companies who had a history of more than 5 years of activity in international joint ventures. Data were collected using a questionnaire and a semi-structured interview. Data were analyzed using SPSS software version 11 and network analysis process ANP and fuzzy TOPSIS. Calculation of relative weight of customer-centric indicators showed; The components of success rate in setting goals to achieve customer satisfaction, success rate in customer commitment and success rate in creating value for the customer were the most important and effective, respectively. Calculation of relative weight of axial competing indices showed; The components of performance in competitors' information sharing in the market, quality of after-sales service, top managers' attention to competitors' strategies were the most important and effective, respectively, and the calculation of the relative weight of inter-task coordination indicators showed; The components of the degree of relevance of all tasks to customer values, the degree of performance of task integration in the company's strategies and strategies, the degree of success in strengthening the culture of supporting market orientation were the most important and effective, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Performance appraisal"
 • "International joint venture"
 • "Market orientation"
 • "Network analysis"
 • "Export Development Pattern"
 • اسدی اوجایی، سارا (1394). بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری سازمان (مورد مطالعه اداره مرکزی بانک ملت تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • بلوریان تهرانی، محمد. (1395). مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری. تهران. نشر سیته.
 • پورشامی کنده، هوشنگ (1394). بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان.پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه. دانشکده اقتصاد و حسابداری.
 • جعفر، سعید (1391). ارزیابی میزان اثرگذاری بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار در شرکت ایران خودرو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی و مدیریت.
 • حاجی حیدری، نسترن، کیماسی، مسعود و عمویی اوجاکی، علی (1393)، "توسعة چارچوبی جامع برای ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده ازرویکرد فراترکیب: مطالعهای درصنعت بانکداری".، مدیریت بازرگانی، دورة 6 ، شمارة 2، ص279-290.
 • رئیس، میثم (1390). بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش واسط منابع مبتنی بر بازار (مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری . (1388). اصول بازاریابی. ترجمه علی پارسیان، تهران. نشر ادبستان.

 

 • Ashrafi, A. and Zare Ravasan, A. (2018). How market orientation
  contributes to innovation and market performance: the roles of business
  analytics and flexible IT infrastructure. Journal of Business & Industrial
  Marketing, 33)7(, 970-983.
 • Awwad, M., & Agti, A. (2011). The impact of internal marketing on commercial bank's market orientation. Internal Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.
 • Chuang, S.-H., & Lin, H.-N. (2013). The roles of infrastructure capability and customer orientation in enhancing customer-information quality in CRM systems Empirical evidence from Taiwan. International Journal of Information Management, 33(2), 271-281.
 • Clark, B.H., Abela, A.V. & Ambler, T. (2006). An information processing model of marketing performance measurement. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol 14, No 3, pp. 191-208.
 • Da Gama, A. P. (2011). An expanded model of marketing performance. Marketing Intelligence & Planning,Vol 29, No 7, pp. 643-661.
 • Gong, Y., Shenkar, O., Luo, Y., & Nyaw, M. (2007). Do multiple parents help or hinder international joint venture performance? The mediating roles of contract completeness and partner cooperation. Strategic Management Journal, 28(10), 1021–1034.
 • Grabowski, Richard (1994). Import Substitution, Export Promotion, and the State in Economic Development. The Journal of Developing Areas, Vol. 28, No. 4, pp. 535-554.
 • Hambrick, D., Li, J., Xin,, K., & Tsui, A. (2001). Compositional gaps and downward spirals in international joint venture management groups. Strategic Management Journal, 22(11), 1033–1053.
 • Haugland, A., Myrtveit, I., & Nygaard, A. (2007). Market orientation and performance in the service industry: A data envelopment analysis. Journal of Business research, 60(11), 1191-1197.
 • Kohli, A., & Jaworski, B. (n.d.). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, in Deshpande, R. (Ed.), Developing a Market Orientation. 1999: Sage Publications.
 • Lings, I. (2004). Internal market orientation-construct and consequences. Journal of business research, 57, 405-413.
 • Makino, S., Chan, C., Isobe, T., & Beamish, P. (2007). Intended and unintended termination of international joint ventures. Strategic Management Journal, 28(11), 1113-1132.
 • Micheels, G. (2012). The Effect of Alternative Market Orientation Strategies on Firm Performance. International Journal of Marketing Studies, 4(3), 2-15.
 • Narver , J., & Slater , S. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54, 20– 35.
 • Panigyrakis, G., & Theodoridis, P. (2007). Market Orientation and Performance: An Empirical investigation in the retail industry in Greece. Journal of Retiling and Consumer Services, 14, 137-149.
 • Park, C., Vertinsky , I., & Manuel, B. (2015). Transfers of tacit vs. explicit knowledge and performance in international joint ventures: The role of age. International Business Review, 24(1), 89–101.
 • Pehrsson, T. (2020). Do types of strategic orientations make a difference? A study of MNCs’ performance in foreign markets. European BusinessReview, 32 (26-45).
 • Polidoro, F. J., Ahuja, G., & Mitchell, W. (2011). When the social structure overshadows competitive incentives: The effects of network embeddedness on joint venture dissolution. Academy of Management Journal, 54(1), 203–223.
 • Racela, O. (2014). Customer Orientation, Innovation Competencies, and Firm Performance: A Proposed Conceptual Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 16-23.
 • Shafaeddin, Mehdi and Pizarro, Juan (2007). From Export Promotion To Import Substitution; Comparative Experience of China and Mexico. Munich Personal RePEc Archive. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/6650/
 • Sheth, J. N. & Sisodia, R. S. S. (2002). Marketing Productivity Issues and Analysis.Journal of Business Research, No 55, pp. 349– 362.
 • Shin, S. (2012). Decomposed Approach of Market Orientation and Marketing Mix Capability: Research on Their Relationships with Firm Performance in the Korean Context. International Business Research, 5(1), 22-33.
 • Sin, l., Tse, M., & Alan , C. (2005). An analysis of the relationship between Market Orientation and business performance in the hotel industry. Hospitality management, 24, 555-577.
 • Suliyanto, P., & Rahab, S. (2012). The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises. Asian Social Science, 8(1), 134-145.
 • Sun, J., Yao, M., Zhang, W., Chen, Y. and Liu, Y. (2016). Entrepreneurial environment,market-orientedstrategy,and entrepreneurialperformance: A study of Chinese automobile firms. Internet Research, 26 (546-62).
 • Taylor, C., Kim, K., Ko, E., Park, M., Kim, D., & Moon, H. (2008). Does having a market orientation lead to higher levels of relationship commitment and business performance? Evidence from the Korean robotics industry. Industrial Marketing Management, 37(7), 825-832.
 • Themba, O. S., Razak, N., & Sjahruddin, H. (2019). Increasing customers’ The contribution of marketing strategy, service quality and customer satisfaction. Archives of Business Research, 7(2), 1-15.
 • Udriyaha, Jacquline Thama and S. M. Ferdous Azama, (2019). The effects of market orientation and innovation on competitive advantage and business perfor-
  mance of textile SMEs, Management Science Letters 9 (2019) 1419–1428
 • Yadav, S., Tripathi, V. and Goel, G. (2019). Modelling strategic orientation dimensions and performance of small and medium enterprises:An application of interpretative structural modelling. Journal of Modelling in Management, 14)3(, 754-72
 • Merchant, H. (2012). The characteristics and stock-market performance of international joint ventures located in three host-country groups: An extension and empirical validation. International Business Review,, 21(6), 1173–1189.
 • Beamish, P. (2010). The international joint-venture. Ivey Business Journal, 74(1), 8–13.
 • Jafar, S. (2012). Investigating market orientation effect level on business performance in Iran Khodro,Master Thesis. Payam-e-Noor University.
 • Ozorhon, Beliz, (2007). MODELING THE PERFORMANCE OF INTERNATIONAL CONSTRUCTION JOINT VENTURES, THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES of THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
 • Ali,, T., & Larimo, J. (2016). Managing opportunism in international joint ventures: The role of structural and social mechanisms. Scandinavian Journal of Management, 32(2), 86–96.
 • Julian, C., & O’Cass, A. (2002). Examining the Internal-External Determinants of International Joint Venture (IJV) Marketing Performance in Thailand. Australasian Marketing Journal, 10(2).
 • Larimo, J., Huu, L., & Ali, T. (2016). Performance measurement choices in international joint ventures: What factors drive them? Journal of Business Research, 69(2), 877–887.