نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین الزامات ارتقاء جایگاه کشور در نظام توزیع جهانی و منطقه ای قدرت،برخورداری از دانش پیشرفته و جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه است که در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته است. تحقق دولت الکترونیک در شاخص های مختلف آن نیز از جمله شاخص های مهم کسب جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه می‌باشد. در این چارچوب، یکی از مهمترین روندها و ابزارهای نوظهور فناورانه در سال های اخیر رشد اینترنت اشیاء به عنوان یک شبکه جهانی از ماشین‌ها و دستگاه هایی است که توانایی تعامل با یکدیگر را از طریق عملکردها و پروتکل های خاص برای منتفع ساختن جامعه کاربران هدف، بر اساس سیاست‌های ویژه دارند.در این مقاله به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران موثر است؟ جامعه آماری این تحقیق شامل 30 نفر از اساتید هئیت علمی آشنا با موضوع تحقیق می باشد که نظر آنها درباره مدل مرجع اینترنت اشیاء توسط پرسشنامه گرفته شد و با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 25 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد مدل مرجع بر افزایش راهبری اینترنت اشیاء در دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران متناسب با سند چشم انداز 1404 تاثیرگذار است (05/0>p). همچنین مقدار کای دو؛برای تعامل مدل مرجع برابر با 67/32 و مقدار کای دو در جدول در سطح 95 درصد با 4 درجه آزادی برابر 67/11 است لذا از نظر اساتید تاثیرگذاری مدل مرجع پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Internet of Things in e-government and the promotion of Iran's regional power position with emphasis on the Vision 1404 document

نویسندگان [English]

 • vahid zamani 1
 • Mohammad Ali Keramati 2
 • Ahmad Reza Kasrai 3
1 PhD Student, Information Technology Management, Electronic Business Orientation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. Corresponding author.
3 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important requirements for promoting Iran's position in the global distribution of power is to have advanced knowledge and the first scientific and technological position in the region, which is reflected in the 1404 vision document of the Islamic Republic of Iran. E-government in its various indicators is also one of the important indicators for gaining the first place in science and technology in the region. In this context, one of the important trends and emerging technological tools in recent years is the growth of the Internet of Things as a global network of machines and devices that benefit from the ability to interact with each other through specific functions and protocols. This article addresses the fundamental question of whether the Internet of Things is effective in achieving e-government and the position of regional power in Iran. The statistical population of this research includes 30 faculty members familiar with the subject of the research, whose opinion about the IoT reference model was taken by a questionnaire and 25 data were analyzed using SPSS software version 25. The results showed that the reference model is effective in increasing the governance of the Internet of Things in e-government (p <0.05). Also, the value of chi-square for the interaction of the reference model is equal to 32.67 and the value of chi-square in the table at the level of 95% with 4 degrees of freedom is equal to 11.67, so the effectiveness of the reference model is acceptable to professors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran
 • Vision 1404 Document
 • Internet of Things
 • e-Government
 • Southwest Asia
 • اروج زاده، محمود (1394 ) چشم انداز 20 ساله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات ، پیاپی 146 ، آذر 94 ، ص 4
 • آسمانی، محمد، حسینی، امیر و رامندی، مصطفی(1396)، نقش و جایگاه حاکمیت فناوری اطلاعات در تحقق سند چشم انداز ایران 1404، یازدهمین همایش از سلسله همایش های منطقه ای چشم انداز ایران در افق 1404
 • پور رنجبر، مهدی (1397) معماری اینترنت اشیاء، فصلنامه کتاب، شمارۀ 17 ،ص 222
 • حدادی، محمود (1396)فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ضروررت ملی ؛ آموزش فناوری اطلاعات http://ictworld.blogsky.com
 • خدمتگزار، حمید (1394) بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم های مدیریت دانش مورد مطالعه :مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد. مدیریت فناوری اطالعات، ۴( ۸ ،)33۸-3۴۱.
 • سلطانی فر ،محمد (1395)مجموعه مقالات قدرت سایبر، تهران مرکز تحقیقات استراتژیک
 • صمصمامی، فرزاد (1395). ارایه مدلی جهت استفاده از اینترنت اشیا IOT به منظور کنتور خوانی هوشمند در شرکت ملی گاز ایران. پایان نامه دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • فرجی، محمدرضا (1399). راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی، فصلنامه روابط خارجی، دوره 12، شماره 3، شماره پیاپی 47، صفحه 519-549.
 • قاسمی، فرهاد (1399). قدرت، نوپدیدگی و بحران در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی: گامی به سوی مدل نظری نوین. فصلنامه روابط خارجی، دوره 12، شماره 3، شماره پیاپی 47، صفحه 423-459.
 • موذنزاده، دلارام،حمیدی، حجت اله(1396) بررسی برنامه های اینترنت اشیاءدر مدلهای کسب وکار، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، 24 اردیبهشت 1396 رامسر
 • موسوی مدنی ، فریبرز، محمدی ،شیما، جعفرپور، سمانه، نوری، سپیده (1393) اینترنت اشیاء. عصر فناوری اطلاعات. شماره 111.

 

 • Aggarwal, N. Ashish, and A. Sheth (1999). “The internet of things: A survey from the data-centric perspective,” in Managing and Mining Sensor Data. Springer, 2013, pp. 383–428. D.
 • Ashton , Kevin (1999). That 'Internet of Things' Thing, In the real world, things matter more than ideas. RFID Journal. Tozer, G.
 • Barnaghi, W. Wang, C. Henson, and K. Taylor, “Semantics for theinternet of things: Early progress and back to the future,” International Journal on Semantic Web & Information Systems, vol. 8, no. 1, pp. 1–21, 2012. C. C.
 • Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions,” Future Generation Computer Systems, vol. 29, no. 7, pp. 1645– 1660, 2013. P
 • H, D. Ma,2011 “Internet of things: Objectives and scientific challenges,” Journal of Computer science and Technology, vol. 26, no. 6, pp. 919– 924, 2011.
 • lee, Kyoochun lee. "The Internet of things(IOT): Applications, investments, and challenges for enterprises " KELLEY SCHOOL OF BUSINESS/ INDIANA UNIVERSITY, 431-440, 2015
 • M Dijkman, B. Sprenkels, T. Peeters, A. Janssen. " Business models for the Internet of Things", International Journal of Information Management ,672-678,2015.
 • Pfisterer, K. Romer, D. Bimschas, O. Kleine, R. Mietz, C. Truong, H. Hasemann, A. Kroller, M. Pagel, M. Hauswirth et al., “Spitfire: Toward a semantic web of things,” Communications Magazine, IEEE, vol. 49, no. 11, pp. 40–48, 2011.