تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آبراه‌های مرزی در منطقه خاورمیانه با محرک‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی و شهرنشینی، باعث افزایش تقاضا و فشار برمنابع آب شیرین شده است. این مساله در حوضه رودخانه‌های مشترک باعث کمبود آب و به رویکردی تنش‌زا تبدیل شده و ابعاد جدیدی را به تعاملات دولتی افزوده است و باعث ایجاد مثلثی از ناامنی آب، منازعه و همکاری در میان کشورها در مورد بهره‌برداری و مدیریت آن گردیده است. اختلاف بر سر بهره‌برداری، مدیریت، تعیین خط مرزی و میزان کیفیت آب شیرین در رودخانه اروندرود باعث گردیده که ادراک همکاری و منازعه توأمان در این حوضه آبی وجود داشته باشد. مفاهیم منازعه_ همکاری محور تعاملاتی را سازمان‌دهی می‌کنند و بر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این محور سطوح ادراکی شکل می‌گیرد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی‌_ تحلیلی، قیاسی _ فرضیه‌ای و بنیان نهادن چارچوب نظری به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که چگونه می توان رویکرد منازعه و همکاری در سیاست خارجی ایران در حوضه رودخانه اروندرود را مدیریت نمود؟ سیاست آبی ایران در رودخانه اروندرود از طریق امنیتی‌زدایی و دیپلماسی آبی می‌تواند بحران آب را مدیریت نماید. پردازش این مهم با استفاده از چارچوب مفهومی و برآیند اختلافات آبی ایران و عراق در رودخانه اروندرود به عنوان مطالعه موردی بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain Conflict and Cooperation Approach in the Arvandroud basin

نویسندگان [English]

  • maryam tahmasebi 1
  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 2
  • Keyhan Barzegar 3
1 PhD student in political science (Iranian issues), Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Middle East region's transbordera rivers are being impacted by factors like climate change, population increase, economic development and urbanization, rising demand and the pressure of freshwater resources. A triangle of water insecurity, conflict, and cooperation among nations regarding its exploitation and management has been formed as a result of this issue, which has also caused a water shortage in common rivers, evolved into a tension-inducing strategy, added new dimensions to governmental interactions, and created the aforementioned water shortage. The dispute over the exploitation, management, determination of the boundary line and the level of fresh water quality in the Arvandroud River has led to the perception of collaboration and conflict in this water area. The conflict-cooperation axis organizes interactions and the perceptual levels are formed based on the influence and effectiveness of this axis. With descriptive-analytical, comparative-hypothetical, and theoretical framework-building techniques, future study will attempt to provide a respond to this query, How to manage the conflict and cooperation approach in Iran's foreign policy in the Arvandroud basin? Iran's Arvandroud River Hydropolitics can help manage the water situation, Through de-securization and Hydrodiplomacy. Processing the significant issue is being studied with the usage of conseptual framework and Iran-Iraq water conflict consequences in the Arvandroud River as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran_Iraq
  • Trans-boundary Waters
  • The Arvandrud River
  • Conflict
  • Cooperation
  • Hydrodiplomacy
  • De_securization
بوزان، باری، ویور، اولی، دوویلد ،پاپ (1386). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل، (1396). بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران‌ها، ترجمه میر فردین قریشی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پاپلی‌یزدی، محمد حسین، وثوقی، فاطمه (1390). نگاهی با دیپلماسی آب ایران؛ هیدروژئوپلتیک، انتشارات پاپلی.
خبرگزاری مهر(1401). مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی: شکایت عراق به دیوان بین المللی دادگستری وجاهت حقوقی ندارد، نگاه کنید به تارنمای الکترونیکی:
ریگی، حنیفه، هادیان، ناصر(1398). امنیتی‌کردن و چالش‌های فرامرزی در جنوب آسیا، مطالعه موردی پاکستان، فصلنامه مطالعات راهبردی، 22 (3) ، صص 185_ 135.
ریگی، حنیفه (22/12/1400). بازی‌های دو سطحی در تعاملات و چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و افغانستان درحوضه هیرمند، همایش بررسی پتانسیل به کارگیری رویکرد درهم تنیده (نکسوس) در تحلیل و پاسخ به چالش‌های آبی https://ucwr.ut.ac.ir/ 878
زارعی، بهادر، موسوی شهیدی، مهدی (1400). تبیین بسترها و زمینه‌های روابط ژئوپلتیکی در منطقه خلیج‌فارس، 13 (4)،  878_  849.
صفائی، امیر( 18/12/1400). گزارش دومین کنفرانس بین المللی آب بغداد در 5/مارس/2022، انجمن هیدروپلتیک ایران.
صادقی، شمس الدین، نادری، مسعود(1395). تحلیل ابعاد امنیت دولت در قرن 21، فصلنامه دولت پژوهی،2 (5)، صص  202_  165 .
قاسمی، فرهاد (1399). نوپدیدگی و بحران‌ها در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی، گامی به سوی مدل نظری نوین، فصلنامه روابط خارجی، 12 (3)، 423 _ 455  .
ناصحی، محمد، گودرزی، مهناز (1399). پروژه سدسازی ترکیه تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، 12 (1)،129_106.
نیرومند ‌فرد، فریبا، شهیدی، علی (1397). هیدروپلتیک ایران و عراق و بهینه کردن مصرف آب‌های مشترک مرزی، فصلنامه سیاست جهانی 7 (2)، 259  -233.
 
 
Aldalooi, L. (2022). Hydrohegemony in the Context of Shatt al_Arab River: from Coercion to Consent, International Politics, DOI:10.1057/s41311-022-00398-5.
Al Asadi ,S.A.R.(2017). The Future of Freshwater in Shatt al_ Arab River (Southern Iraq), Journal of Geography and Geology, Vol. 9, No.2, pp.24_38. DOI:10.5539/jgg.v9n2p24.
Al Asadi, S.A.R, Alhello, A. (2019). General A ssessment of Shatt Al_Arab River, Iraq, International Journal of Water", Vol.13, No.4, pp.360-35. DOI:10.1504/IJW.2019.106049.
Al Asadi, S.A.R, Muttashar, W. (2022). Impact of the Environmental Degradation of River on the Reappraisal of International Agreements Related to the Transboundry Water Course, Shatt Al_Arab River ( Southern Iraq): a Case Study, Sustainable Water Resources Management, Issue 3,Number 84.
Abdullah, A, Karimi, U, Masih, L, Popescu, L. (2016). Anthropogenic and Tidal Influences on Salinity levels of the Shatt al _Arab River, Basra, Iraq International Journal of River Basin Management, Volume 14, Issue 3, pp.357_366. DOI:10.1080/15715124.2016.1193509.
Brecher, M. (2018). A Century Of Crisis and Conflict In The International System, Theory and Evidence, Intellectual Adyssey III. McGill University Montreal, Qc, Canada.
Buzan, B, Weaver, O, Dewild, J. (1998). “Security A New Frame Work For Analysis, Colorado”: Lynne Rinner Publishers, Publisher: Lynne Riener Inc.
Banisalameh, M. (2021). Dam Wars: Are Ethiopia Turkey AND Iran Leading to Water Armageddon? Middle East Policy, Vol 28, pp.1_11. https://doi.org/10.1111/mepo.12547
Dabelko,G, Conca, K, …,Kramer, A. (2014). The Rise of Hydro Diplomacy Strengthening Foreign Policy for Transboundary Waters, Federal Foreign Office, Climate Diplomacy, Report,1_43.
Fischhendler, I. (2015). The Securization of Warer Discourse: the Oretical Foundations, Research Gaps and Objective of the Special Issue, International Environmental Agreements: Politics, Low and Economic, vol.15, issue 3, pp. 245_255.
          https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-015-9277-6.
Fischhendler, I. katz, Davia. (2013). the use of Security Jargon in Sustainable Development Discourse: Evidence From un Commission on Sustainabel Development, International Environmental Agreements: politics, Low and Economics, Volum 13, Number 3, pp. 321_342. https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-012-9192-z?null&error=cookies_not_supported&code=bde633ce-b17c-4cd8-a883-b8991936117c
Galtung, J. (1973). Theories Of Conflict: Definition Dimensions, Negations, Formations, University Of Hawaii.
Gleick, p, Iceland, c, Trivedi. (2020). Ending Conflicts Over Water. Oakland, CA, AND Washington, DC: pacific Institvte and World Resources Institute.
Halleem, A, Muhyi, A. (2016). The challenges Facing Shatt Al Arab River in Present and  Future,Marsh Bulletin, Volume 2, pp. 135_154.
Hussein, H, Grandi, M. (2017). Dynamic Political Contexet and Power Asymmetries: the Cases of the Blue Nile and the Yarmouk Rivers, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Volume 17, pp. 795_814.
K.stern, E. (2003). Crisis Studies and Foreign Policy Analysis: In Sights, Synergies, and Challenges ; Sociology, International Studies Review, Volume 5, Issue 2, pp.155_202.
Loodin, N, Wolf, A. (2022), Will Islamic Water Management Principles Be Included If the Helmand River Treaty is Revisited? Jurnal of Water,14 (1).; https://doi.org/10.3390/w14010067
Mwadi, B, Molongal, M, Kamand, p, Kaminar, T. (2021). Water : A Major Stake of Conflicts in the Twenty_ Firist Century 2021, Journal of Social Sciences, VoL 9, N. 11,pp. 125_148. DOI: 10.4236/jss.2021.911011
Madani, K, Zarezadeh, M, Morid, S. (2014). A New from Work for Resolving Confilicts over Transboundary Rivers using Bankruptey Methods, Hydrology and Earth System Sciences, Vol 18, pp.3055_3068. https://doi.org/10.5194/hess-18-3055-2014
Mueller, A, Detges,A, Pohl, B.(2021). Climate Change Water And Future Cooperation and Development in the Euphrates_ Tigris, Luca Rochowski, cascades, November.
Rashidi, M, Zarghami, M,… Fallahi, F.(2022). Multi Criteria Analysis of Power Asymmetry in Aras Transboundry River: Deriving Potential Hydro_ hegemon Counrtry, Journal of Water Management and Diplomacy. Volume 1, Issue 4, pp.37_55.
Ruffner, T, (2010). Identity and Border Relation Between Iraq and Iran in the 20 Century: The Case of Khuzestan and Shatt al_arab. M.A. Thesis, The Ohio State University.
Thakore, D. (2013). Conflict and Conflict Management, JOSR Journal of Business a Management, Volume 8, Issue 6, pp.7_16.
Haghighi, T, Sadeghi, A, Bhattachrjee, M. (2020). The Impact of River Regulation in the Trigris and Euphrates on the Avandroud Estuary, Progress in Physical Geograghy: Earth and Environment, Volume 44, Issue 6. https://doi.org/10.1177/0309133320938676
Rai, S, T.Wolf, A,…, Tiwari,H.(2017). Hydroplitics in Transboundary Water Conflict and Cooperation, River System Analysis and Management.  In  Book, River System Analysis and Managemnt.   DOI:10.1007/978-981-10-1472-7_19
Shirazian, S, Karimidouzaji, A, Ansi, M. (2021). Construction and Development of Dams on Transboundary Rivers under Percautionary Ptinciple A Case Study of the Kajaki Dam, Joirnal OF International Low, volume 2, Issue 4, pp.2_85. 10.30489/cifj.2021.296915.1038
Sharef, A.J, Dara, R.N.(2021). Greater Zab RiverBasin Planing 2050,  Iraqi Journal of Agricultural Sciences,Volume 5,pp.1150_1162.
         https://doi.org/10.36103/ijas.v52i5.1453

Zeitoun, M. (2007). Violation, Opportunities and Power Along the Jordan River: Security Studies Theory Applied TO Water Conflict, Water Resources in the Middle East, Volume 6, Issue 3, pp. 213_223. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-69509-7_21

Zeitoun, M, Mirumachi, N, Warner, J. (2010). Transboundary Water Interaction II: the Influence of 'Soft' Power, Int Environ Agreements, Volume 11, pp. 159_178. https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-010-9134-6

Zeitoun, M, Goulden, M, Ticknr, D. (2013). Current and Future Challenges, Facing Transboundary River Basin, Climate Chenge, https://doi.org/10.1002/wcc.228

Zeitoun, M, Mirumachi. (2008). Transboundary Water Interaction I: Reconsidering Confliict and Cooperation, International Environmental Agreements:Politics,Low and Economics, 8, pp. 297_316. https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-008-9083-5

Wegerich, K. (2008). Hydro-Hegemony In The Amudarya Basin, Water PolicIy, 10, (2), pp. 71_88.

            https://doi.org/10.2166/wp.2008.208

Wolf, A, B. yoffe, S, Giordan, M. (2003). International Water: Identify Basins as Risk, Water Policy. Volume 5, Issue 1, pp.29_60. DOI:10.2166/wp.2003.0002

Yildiz, D. (2019). Why innovative Hydrodiplomacy? World Water Diplomacy & Science News, Hydropolitics Assosation of Turkey, pp.1_3.

Yildiz, D. (2015). New International Security Poradigm Related to Water and Environmental Security Strategic Threats Demand Strategic Response, World Scientific News , Volume19, pp. 133_147.

Yoffe, S, Larson, K. (2001). Water Database Methodology, Submitted for Publication, as part of Set of three Articles to Water Policy, World Water Concil, program in Water Conflict Managament and Transformation, https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/basins-risk, . pp.1_36

Yoffe, S, T.Wolf,A,Giordan,M.(2001). Conflict and Cooperation over, International Freshwater Resources: Indicators and Findings of the Basins at Risk Project, Journal of the American Water Resources Association. program in Water Conflict Managament and Transformation, https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/basins-risk, pp.63_120.

Yoffe, S, T, Wolf, Giordano, M. (2003). Conflict and Cooperation over International Freshwater Resources: Indicators of Basins at Risk, Journal of American Water Resources Association, Vol 39, pp. 1109_1126.

Yoffe, S, Fiske, G, …., T. Wolf, A. (2004). Geography of international Water Conflict and Cooperation: Data Sets and Application, Water Resource Reseearch ,40 (5). DOI:10.1029/2003WR002530

 

محمد السعودی، ابراهیم (2018). المواقف الایرانیه تجاه القضایا العراقیه 1985_1963، جامعه الزهرا.

ایران و ترکیه تهددان دجله و فرات بالجناف (12/اغسطس/2020)

https://aawsat.com/home/article/2471796/ 

یوم الغی صدام حسین اتفاقیه الجزائر مع ایران ... لماذا اتخذ هذا القرار و هل کان سببا لاندلاع الحرب بین البلدین (17/9/2020) www.aljazeera.net/news/politics/