پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم راهبردی دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

مساله اصلی این پژوهش این است که خروج آمریکا از افغانستان چه پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، چرا که با خروج آمریکا و هم پیمانانش، گروهی با تفکر خاص به نام طالبان بر این کشور تسلط یافته است که حمایت از گروهک های تروریستی بویژه القاعده را در کارنامه خود دارد. با تسلط طالبان و فقدان ساختار سیاسی قدرتمند و آینده مبهم این کشور و نوع نگاه و تصمیمات طالبان متاثر از نفوذ برخی بازیگران می تواند پیامدهای امنیتی از جمله شروع فعالیت گروهک های تکفیری و تروریستی را در خاک افغانستان و در ادامه نفوذ و انجام عملیات در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد. بنابراین اهمیت حفظ و ارتقاء امنیت ملی برای ج.ا.ا اولویت اصلی در رابطه با افغانستان می باشد.
در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای،مصاحبه ساختارمند با صاحبنظران و رصد سایت های معتبر با بهره مندی از روش تجزیه و تحلیل توصیفی-تحلیلی، به بررسی پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی پرداخته شده است.نتایج و یافته های پژوهش نشان داد خروج آمریکا از افغانستان پیامد های امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته و باعث تحرکات بیشتر گروهک های تکفیری-تروریستی علیه منافع ج.ا.ا در افغانستان و همچنین حمایت از گروه های معاند داخلی که سعی دارند با نام داعش خراسان،افکار خود را بر سایر گروه های تکفیری تروریستی تحمیل نمایند، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The security implications of America's withdrawal from Afghanistan on the Islamic Republic of Iran: Emphasizing the spread of movements of takfiri and terrorist groups

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili 1
  • ruhollah Farahani 2
1 Supreme national Defense
2 Phd Student in Strategic Defense Sciences, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main issue of this research is what the security consequences of America's withdrawal from Afghanistan will be for the Islamic Republic of Iran, because with the withdrawal of America and its allies, a group with a special mindset called the Taliban has dominated this country, which supports the groups Terrorist, especially al-Qaeda, is in his portfolio. With the dominance of the Taliban and the lack of a strong political structure and the unclear future of this country and the type of views and decisions of the Taliban affected by the influence of some actors, it can have security consequences, including the beginning of the activities of Takfiri and terrorist groups in Afghanistan and the continuation of infiltration and operations inside follow the soil of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the importance of maintaining and improving national security is the main priority for the Republic of Afghanistan in relation to Afghanistan.
In this research, with the method of collecting information through library sources, structured interviews with experts and observation of reliable sites with the benefit of the descriptive-analytical analysis method, to examine the security consequences of the withdrawal of the United States from Afghanistan on the Islamic Republic of Iran, emphasizing The expansion of the movements of Takfiri and terrorist groups has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Afghanistan
  • Taliban
  • Takfir
  • United States of America
  • Islamic Republic of Iran
احمدیان، فریدون و چگینی زاده غلامعلی (1398). رابطه ضعف دولت در خاورمیانه با منازعه آمیز شدن مجموعه امنیتی منطقه‌ای و ناامنی (عراق و سوریه). فصلنامه علمی سیاست جهانی، دوره هشتم-شماره دو.
اسپوزیتو، جان. ال (1388). انقلاب ایران و بازتاب جهانی، ترجمه محسن مدیر شانچی. تهران: انتشارات باز.
بزرگمهری، مجید (1389). سرانجام حضور ناتو در افغانستان، برقرار امینت یا گسترش ناامنی و تروریسم. فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم شماره دهم.
پورلک سلیمانی، فاطمه (1400). خروج آمریکا از افغانستان، بازتاب استراتژی باز موازنه. فصلنامه علمی رهیافت سیاسی و بین‌المللی، شماره دوم، دوره سیزدهم.
توحیدفام، محمد و پایدار فرهاد (1391). استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران. فصلنامه پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، دوره پنجم، شماره بیستم.
جوادی ارجمند، محمدجعفر (1387). تحرک‌های طالبان و تاثیرآن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا. فصلنامه مطالعات اوراسیایی مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره سوم.
حیدری، محمد و انعامی علمداری، سهراب (1385). رفتارشناسی سیاست خارجی ج.ا.ا پس از 11 سپتامبر. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم.
دهشیار، حسین (1381). سیاست خارجی آمریکا و هژمونی. تهران: نشر خط سوم.
دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال (1385). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق عمومی، دوره هشتم، شماره بیستم.
عباس زاده فتح آبادی، مهدی (1389). القاعده پس از 11 سپتامبر. فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره بیستم.
غراوی، مریم (1395). استراتژی نظامی، امنیتی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ج.ا.ا. فصلنامه مطالعات سیاسی، سال نهم، شماره 33.
فرجی‌راد، عبدالرضا و شهبازی، بهنام و سیدساداتی، هادی و درخور، محمود (1390). استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان. فصلنامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو، سال چهارم، شماره اول.
محمدی صادق، سعید (1399). مقایسه مؤلفه‌های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان. فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 12، شماره 38.
قربانی شیخ‌نشین، ارسلان (1393). سیاست‌های رؤسای جمهور آمریکا پس از 11 سپتامبر و صلح‌سازی در افغانستان با تکیه بر دکترین لیبرال موکراسی. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره 16.
ماهنامه خبری-تحلیلی رسا (1400). دانشگاه اطلاعات امنیت ملی، شماره 50، سال پنجم.
متقی، ابراهیم (1391). روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا (2012-1792). تهران: نشر ساقی.
مصدقی، مرتضی و فصلی نژاد، سیف الله (1396)، رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث یازده سپتامبر. فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره نهم، شماره سی.
مصطفی، حسن (1394). داعش زیرساخت‌های معرفتی و ساختاری، جلد اول. تهران: موسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد.
مهدی زاده کابلی، محمد (1376). درآمدی بر تاریخ افغانستان. قم: نشر صحافی احسانی، چاپ اول.
محمودیان، محمد (1391). تأثیر اندیشه‌های نوسلیسم بر روند فکری ایدئولوژی القاعده. فصلنامه پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره سوم.
نوریان، محمد (1394). ریشه‌ها پیامدهای همسایگی با دولت‌های ورشکسته: افغانستان و شکست دولت- ملت‌سازی و صلح. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره سی‌ویک.
 
 
 
ب: انگلیسی
Buzan, B (1983). people, states and fear: the national security problem in international relations. wheatsheaf books Brighton.
Buzan, B (1991). people, states, and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era boulder. CO: lynne riener.
Miller,B (1998). the logic of US military interventions in the post-cold war era , contemporary security policy.
Ayoob, M(1997). defining security: A subaltern realist perspective, in Krause K. & Williams M. (Eds). critical security studies: concept and cases university of minesot press