مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء ، تهران ، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

4 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج ، ایران

چکیده

وضعیت افغانستان دارای جایگاه ژئو سیاسی است و وقایع آن توجه قدرت‌های بزرگ دنیا را جلب می‌کند. یورشهای نظامی، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ اجباری، رعب و وحشت، ناامنی، عملیات تروریستی مکرر و سلب حقوق زنان و کودکان و مردان افغانی از جمله اقداماتی بوده که با تسلط افغانستان توسط طالبان در اوت 2021 رخ داد. این درحالی است که حاکمیت یک دولت باید در بردارنده تعهد حمایت از افراد تحت صلاحیتی آن باشد زمانی که دولتی به این تعهد عمل نمی‌کند باید انتظار واکنش جامعه بین‌المللی را داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است با در نظر داشتن وضعیت اخیر افغانستان و تسلط طالبان ، با تاکید بر لزوم رعایت تعهدات حقوق بشری نسبت به ملت افغانستان از طرف طالبان، امکان اعمال دکترین مسئولیت حمایت را به عنوان راه‌کاری برای خاتمه به وضعیت نابسمان افغان‌ها مطرح نماید تا در نهایت مشخص شود که مسئولیت حمایت مستلزم تعهد ایجابی در ذات مفهوم سنتی حاکمیت دولت‌ها است. حاکمیت نه تنها حق بلکه مسئولیتی است که به موجب آن یک دولت به مراقبت و رعایت حقوق افراد تحت صلاحیت خود متعهد می‌باشد به این ترتیب در رابطه دیالکتیکی میان حاکمیت از یک طرف و ارزش‌های بشری از طرف دیگر آنتی تز مسئولیت حمایت قابل ارائه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Responsibility to protect and Taliban domination of Afghanistan in the light of the dialectic of human Values

نویسندگان [English]

 • Latifeh Hosseini 1
 • narges Hosseini 2
 • mohammad mahdi Hosseinmardi 3
 • Zainab esmati 4
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 qom University
3 Assistant Professor, Department of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The situation in Afghanistan has a geopolitical status and its events attract the attention of the world's great powers. Military offensives, arbitrary detentions, forced relocations, intimidation, insecurity, and the disenfranchisement of Afghan women, children, and men were some of the actions that took place in August 2021 when the Taliban took control of Afghanistan.However, the sovereignty of a state must include a commitment to protect those under its authority. When a government does not fulfill this commitment, it must expect the reaction of the international community. This article seeks to describe the recent situation in Afghanistan in a descriptive and analytical manner, emphasizing the need for the Taliban to fulfill their human rights obligations to the Afghan people, Introduce the possibility of applying the doctrine of protection responsibility as a way to end the plight of Afghans, Finally, it becomes clear that the responsibility to protect requires a positive commitment inherent in the traditional concept of sovereignty of states. Sovereignty is not only a right but also a responsibility under which a state is committed to safeguarding and respecting the rights of those under its jurisdiction. In this way, in the dialectical relationship between sovereignty on the one hand and human values on the other, the antithesis of the responsibility of protection can be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Responsibility to protect
 • Sovereignty
 • human Values
 • Afghanistan
 • dialectic
 1. اکرمی، طه (1400) «تحول راهبردی پایگاهی آمریکا: مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (2015-2012)» فصلنامه روابط خارجی، سال 13، شماره 2، صص:336-309.

  آقاجری، محمدجواد، کریمی، مرتضی (1394) نقش بازیگران منطقه‌ای در فرآینددولت سازی افغانستان در دوران طالبان وپساطالبان، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، سال 8، شماره30، صص:57-102.

  بقایی ماهانه، اسماعیل،  (1380) ،«تروریسم بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل»، راهبرد، شماره 21.

  باقری دولت آبادی، علی، باقری، محمد و ناییج، علیرضا، (1397)، «نقش عادت واره های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان»، سیاست پژوهی دوره 5 ، شماره یازدهم، زمستان1397، صص:103-75.

  بهمن تاجایی، شهرام، ( 1394)، « حاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین­الملل کیفری»، سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 1، 261-237.

  بیات مصطفی وهمکاران(1400) «پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا وظهور جهان منطقه­ای ایران» فصلنامه روابط خارجی،سال 13، شماره 3،صص:626-599.

  رحمانیان، حامد، پیری، حیدری، (  1392)، «بررسی کیفرشناختی جنایات بین­المللی»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره دوم،58-26.

  دولت خواه، زهرا، امام جمعه­زادده، سید جواد، (1394)، «دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران­های لیبی و سوریه، راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 77، 83-59.

  زمانی، سید قاسم، زمانیان، سورنا، (1395)، «جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه»،  مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 3، 648-627.

  سروش، عبدالکریم (1357) نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، تهران، انتشارات حکمت.

  سیفی، سیدجمال (1400) حقوق مسئولیت بین‌المللی،تهران ، شهردانش

  شهبازی،آرامش،(1388) حقوق بین‌الملل دیالکیتیک ارزش و واقعیت، تهران انتشارات شهر دانش.

  عزیری، ستار، حاجی، محمد، (1395)، « احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید: در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره دوم، 182-148.

  عزیزی، ستار(1400) «شناسایی امارت اسلامی افغانستان(طالبان)از منظر حقوق بین‌الملل»فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 18، شماره 2(70)،صص:22-7.

  قوام،سیدعبدالعلی، محسنی، سمیرا(1397) دیالوگ میان روابط بین‌الملل وحقوق بین‌الملل درآغاز هزاره سوم، نشر مخاطب، تهران.

  قوام، عبدالعلی، روان بد، امین، (1389)، «مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب جنبش عدم تعهد در شکل­گیری هنجار جهانی»، راهبرد، سال نوزدهم، شماره 55،  187-171.

  قیصری، محمد، محمودی، نقدی­پور،باقری علیرضا، نخبگان سیاسی و صورت­بندی گفتمانی اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال 13 ،شماره 4 ،پیاپی 52 ،زمستان 1400 ،صص 903-93

  فرزانه، یوسف(1394) انسانی شدن حقوق بین‌الملل باتاکیدبر نظریه مسئولیت حمایت ،انتشارات میزان،تهران.

  کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، (1388)مسئولیت بین‌المللی دولت ،مترجم: ابراهیم گل، علیرضا، تهران، انتشارات شهردانش.

  لسانی، حسام­الدین، منفرد، مهوش، ( 1396)، « تاملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه»،  مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره دوم، 276 -246.

  محمدزاده،ساوالان(1400)طالبان در پیشگاه حقوق بین‌الملل:نگاهی به زوایای مختلف، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، https://unstudies.ir/iauns-forum/

  ممتاز،جمشید، شایگان،فریده(1397) حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر، تهران ،چاپ دوم ،انتشارات شهر دانش.

  مونتجویی،مایکل(1396) مفهوم مسئولیت در غیاب فعل متخلفانه بین‌المللی، از کتاب: کرافورد،جیمز وهمکاران، مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل، مترجم: حدادی ، مهدی،کریمی، سیامک، انتشارات مجد، تهران.

  میرعباسی، سیدباقر، محمدی، عقیل، (1396)، «چالش­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه»، پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 57، 38-10.

  نیکنام ابر بکو، بهناز،(1395)، « دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه»، سیاست جهانی، سال سی­ام، شماره 3،  30-7.

  نلسون، ویلیام، (1384)«در توجیه دموکراسی»، ترجمه پارسا، علیرضا، تهران، نشر دیگر، چاپ اول ، زمستان.

  اسناد

  قطعنامه شورای امنیت ملل متحد،شماره 2596،مورخ17سپتامبر2021.

   

  ب: انگلیسی

  Berkman, P. A., Lang, M. A., Walton, D. W., & Young, O. R. (2011). Science diplomacy. Antarctica, Science and the Governance of International Spaces.‏

  Barbour, B. and Gorlick, B. ((2008), “Embracing the ‘Responsibility to Protect:’ A Repertoire of Measures Including Asylum for Potential Victims”, International Journal of Refugee Law, Vol.20, No.159

  Ban, K, (2012), Responsibility to Protect Came of Age in 2011, Conference on the Responsibility to Protect (RtoP), United Nations, 18 January, available online at http://www.un.org/News/Press/docs/ 2012/sgsm14068.doc.htm(last visited 25 October 2021(.

  Bruno Simma, (1999) “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects”, European Journal of International Law, No.1.

  Champion.M & Malas.N, (2011), Syria Pressures Opposition: Military Units Move on Border Towns, While Expatriates Take Steps to Form Alternative Government, THE WALL STREET JOURNAL ONLINE, at http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304521304576449793044695976.html. )last visited 25 October 2021 (

  Desmond. T, (2008) Taking the Responsibility to Protect, INT’L HERALD TRIB., Feb. 20.

  Evans, G., (2007) Delivering on the Responsibility to Protect: Four Misunderstandings, Three Challenges and How to Overcome Them, Stiftung Entwicklung und Frieden (Development and Peace Foundation) Symposium, 30 November, available online at http://www.gevans.org/speeches/speech243.html. )last visited 25 october 2018(

  Evans,Gareth(2008)The Responsibility to protect,The Brookings Institution,Washington.

  Fahim.K & D. Kirkpatrick.D, (2011), Qaddafi Massing Forces in Tripoli as Rebellion Spreads, N.Y. TIMES, Feb. 25.

  Heaton, L.,( 2012) The UN Standard to Prevent Genocide, 10 Years Later, Christian Science Monitor, 23 January, available at <http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2012/0123/The- UN-standard-to-prevent-genocide-10-years-later> . )last visited 25 october 2021(

  1. Wheeler. N, (2008) “Operationalizing the Preventive Aspects of the Responsibility to Protect”, Norwegian Institute of International Affairs, NO.3.

  Penrose, M. M., (2000), “Lest we Fail: the Importance of Enforcement in International Criminal Law”, American University International Law Review, Vol. 15.

  Sarkin, J., (2008) “The Role of Regional Systems in Enforcing State Human Rights Compliance: Evaluating the African Commission on Human and People’s Rights and the New African Court of Justice and Human Rights with Comparative Lessons from the Council of Europe and Organisation of American States.” Inter-American and European Human Rights Journal, vol.1 No.2.

  Sarkin, J., (2009), “The Role of the United Nations, the African Union and Africa’s Sub-Regional Structures in Dealing with Africa’s Human Rights Problems: Connecting Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect”, Journal of African Law, Vol. 53.

  Sarkin.J, (2012) is the Responsibility to Protect an Accepted Norm of International Law in the post-Libya Era? Groningen Journal of International Law. Vol. 1, no. 0. 

  Turner, M., (2005) “UN Must Never Again be Found Wanting on Genocide”, Financial Times, 15 September 2005, available online at <http://www.ft.com/intl/cms/s/545f929a-2618-11da-a4a7-00000e2511c8,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F545f929a-2618-11da-a4a7-00000e2511c8.html&_i_referer=#axzz1sSn4rDQz>.

  Christie, Kenneth and Hanlon, Robert James, (2014), Sustaining Human Rights and Responsibility: The United Nations Global compact and Myanmar, Athens Journal of social Science, Vol.1.No.1.

   

  ج: اسناد

  International court of justice, Application of the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide of the crime of Genocide,The Gambia v.Myanmar,No.178,22July 2022.

  United Nations,security council, Resolution 2593 30th August 2021

  SC Resolution 1674, 26 April 2006.

  Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 2001.available at http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf.

  African Union, Constitutive Act (2000), at http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/Constitutive_Act_en.htm. 

  Bngladesh/ Myanmar: Rakine,conflict 2017, world Health organization, Regional office for South – East Asia, Report No 1, 2017, 15 September, p1

  United Nations Human rights office of the high commissioner, report of OHCHR mission to Bangladesh interviews with Rohingyas feeling from Myanmar since 9 October 2016, flash report, 3 February 2017: 16

  Office of the Special Adviser for the Prevention of Genocide 9 December 2011, available at<http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/Anniversary%20of%20the%20Convention%20Statement%20FINAL.pdf>.

  UN General Assembly, Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect. Report of the Secretary-General, United Nations, 14 July 2010, A/64/864, available at www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml

  UN General Assembly, Implementing the Responsibility to Protect: Report of the Secretary-General, United Nations, 12 January 2009, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/4989924d2.html .

  Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our shared Responsibility, United Nations, 2004.at http://www.un.org/secureworld/ report2.pdf.

  United nations General Assembly, Responsibility of States for nternationally wrongful acts Compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies, United Nations A/77/74, 29 April 2022.

  Ban, K., Secretary-General Defends, Clarifies, “Responsibility to Protect” at Berlin Event on “Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed World”, United Nations Department of Public Information, 15 July 2008, SG/SM/11701at <http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ sgsm11701.doc.htm>.

  United Nations, Annan, K. A., We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century, 27 March 2000, available online http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000923.pdf .

  Report: Fighter jet shot down nearBenghazi, cnn word, (Mar. 19, 2011), http://articles.cnn.com/2011-03-17/world/libya.civil.war_1_rebel-stronghold-civilians Benghazi? _s=PM: WORLD.

  Security Council Report, Security Council Transparency, Legitimacy and Effectiveness, 18 October 2007, available online at <http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.3506555/k.DA5E/Special_Research_ReportbrSecurity_Council_Transparency_Legitimacy_and_Effectivendessbr18_October_2007_No_3.htm.

  Asia- Pacific center for the responsibility to protect, cyclone nargis and the responsibility to protect, Myanmar/ Burma Brief No 2, 16, 2008

  African Union, Constitutive Act (2000), Article 4 (h); at http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/Constitutive_Act_en.htm.  

  UN General Assembly, Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect. Report of the Secretary-General, 2010)

  UN General Assembly, Implementing the Responsibility to Protect: Report of the Secretary-General, 2009

   Ban, K., Remarks to the General Assembly: Informal Integrative Dialogue on ‘Early Warning, Assessment, and the Responsibility to Protect (RtoP)’, 2010

  SC Resolution 1674, 28 April 2006.

   SC Resolution 1755, 30 April 2007.

  SC Resolution 1828, 31 July 2008.

  Amnesty International, 34th the session of the UN Human Rights council, 2017, ASA16/5683/201

  Amnesty International, ASA, 16/5758/2017

  Report on situation of human rights in Myanmar, prepared by the special rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc A/67383, 25 September, 2012, para 63

  Towards a peace full, fair and prosperous future for the people of pakine, final report of the advisory commission on Rakhine state, advisory commission on Rakhine state, August 2017:19

  World Federalist Movement - Institute for Global Policy, General Assembly Holds Third Interactive Dialogue on the Role of Regional and Sub-Regional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect, 13 July 2011

  United Nations Human rights office of the high commissioner, report of OHCHR mission to Bangladesh interviews with Rohingyas feeling from Myanmar since 9 October 2016, flash report, 3 February 2017: 16

  Social security, Resolutions/RES/2593(2021