چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین

نویسندگان

چکیده

چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می‌توان به دو متغیر حقوق ‌بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق ‌بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که دول اروپایی از یک‌سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق ‌بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده‌اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق ‌بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق ‌بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق ‌بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل‌تر و ثانوی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها